Efter valet: Viktigt att forskning lyfts på den politiska agendan

Jag har flera gånger i olika sammanhang (bland annat här på bloggen) tagit upp det faktum att frågor som rör medicinsk forskning, vård och erfarenheter från pandemin varit i det närmaste frånvarande i valdebatten. Där har det som bekant varit andra ämnen i fokus.

Därför blir det nu mycket viktigt att dessa ämnen lyfts nu när en ny regering – liksom möjligen nya majoriteter i kommuner och regioner – tillträder. Här måste vi som är engagerade i de här frågorna ta ett ansvar och hjälpas åt med att driva debatten. Inte minst om hur vi ska förbättra förutsättningarna för klinisk och experimentell forskning – ett tema som har varit centralt i Fakultetsrådets diskussioner över det senaste året.

Debattartikel i Aftonbladet

Ett första försök i den riktningen publicerades igår. Jag, tillsammans med kollegor och representanter från andra lärosäten, organisationer och näringsliv, skriver på Aftonbladets debattsida om den oro vi känner inför krympande statliga anslag för medicinsk forskning och hur viktigt det är att politiken agerar och satsar strategiskt på forskning och kunskapsutveckling och samtidigt förbättrar de legala förutsättningarna för delning av hälsodata.  Det handlar – inte minst – om att vi måste vara bättre förberedda vid nästa hälsokris. Vi vet att det kommer en ny pandemi eller hälsokris  – men vi vet inte när.      

Vi sammanfattar våra tankar i tre punkter:

  1. Öka de statliga investeringarna i medicinsk forskning. För att patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård och för att Sverige ska behålla och utveckla kompetens behöver medicinsk forskning för hälsa bli en högre nationell prioritet.
    Givet att sex av sju partier vill prioritera medicinsk forskning för hälsa i statsbudgeten bör det gå att i närtid ta ett blocköverskridande beslut om en långsiktig ökning. Vi anser att investeringarna på sikt bör öka till att motsvara 4 öre per vårdkrona.
  2. Satsa på forskning inom hälso-och sjukvård. Forskning bör vara en integrerad del av vården där kunniga, engagerade patienter bör ses som en betydelsefull tillgång.
    Ett första steg är att ge precisionshälsa en långsiktig, icke projektbaserad statlig finansiering och att etablera finansieringsmodeller för förebyggande hälsoarbete inom hälso- och sjukvården. Samtliga partier ställer sig bakom förslagen.
  3. Möjliggör delning av hälsodata. Tillgång till hälsodata är en grundläggande och avgörande förutsättning för att förebygga, diagnostisera och behandla.
    Det behövs en nationell handlingsplan för integritetssäker lagring, insamling, delning och användning av hälso- och vårddata, samt långsiktiga resurser för utförandet av planen. Samtliga partier vill prioritera åtgärder som gör det möjligt att integritetssäkert dela hälsodata.

0 comments

Related posts