Hastigt införda passkrav riskerar förhindra våra möjligheter att rekrytera spetskompetens

Nya krav när det gäller tidsbegränsade uppehållstillstånd eller arbetstillstånd införs abrupt nästa vecka. För att få resa till Sverige kommer nu personer från viseringsfria länder (exempelvis USA) behöva visa upp sitt pass i original personligen hos en svensk ambassad eller generalkonsulat innan ett beslut om uppehållstillstånd kan fattas. Inom vårt verksamhetsområde drabbar detta studenter, doktorander och forskare och skapar försvårande omständigheter och osäkerhet.

Införs hastigt

Kravet på att pass personligen och i original ska uppvisas hos en svensk ambassad eller generalkonsulat innan ett beslut om uppehållstillstånd kan fattas, införs nu hastigt och utan tillräcklig information. Bakgrunden är, enligt vad jag erfar, att detta är en av flera åtgärder som Migrationsverket vidtar efter kritik från Riksrevisionen. Ändringen ska ha sin grund i ett rättsfall från 2009 som anger att tredjelandsmedborgare som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska styrka sin identitet genom pass i original (Dom i migrationsöverdomstolen MIG 2009:7). Dock blev detaljerna kring ändringen kända först den 10 oktober när Migrationsverket gick ut med nyheten att kontrollen av pass och identitet skärps.

Att med så kort varsel genomföra en så omfattande förändring i rutiner och hantering får långtgående konsekvenser, inte bara för lärosäten som är beroende av att vi kan rekrytera och välkomna den kompetens vi behöver oavsett var i världen den finns för att vi ska kunna driva vår viktiga forskning och undervisning, utan även för näringslivet och industrin. Det här kravet får orimliga konsekvenser i form av synnerligen försvårande praktiska omständigheter, kostnader och en förhöjd tidsåtgång i handläggning. I praktiken riskerar det att leda till att vi på KI och andra svenska universitet går miste om möjligheten att rekrytera den spetskompetens vi behöver och inte kan välkomna studenter, doktorander och forskare som skulle kunna bidra kraftfullt till vår samlade kunskapsutveckling.

Stick i stäv

Detta går stick i stäv med var regeringen sa i sin regeringsförklaring så sent som i förra veckan, nämligen att ”reglerna för den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen samt utländska forskare och doktorander förbättras för att stärka Sveriges konkurrenskraft som forskningsnation”. Liknande ord hörde jag personligen från vår utbildningsminister när vi båda medverkade i Sveriges Radios Vetenskapsradion i onsdags. Då sa han ”det behövs särskilda regler för forskarsamhället eftersom det är så väldigt speciellt” och pratade om vikten av att stärka Sveriges plats i ett internationellt forskningssammanhang.

Tillsammans med kollegor i Sveriges Universitets- och högskoleförbund (SUHF) reagerar jag kraftig på det nya passkravet och vill att frågan omedelbart lyfts av Regeringskansliet.

Enklare och smidigare

För att vara en ledande kunskaps- och forskningsnation så måste studenter, doktorander och forskare från resten av världen kunna komma till Sverige. Det är så fundamentalt att det inte borde behövas sägas.

Vi behöver ett enklare och smidigare system för arbetstillstånd och tillstånd att forska eller studera i Sverige för att vi ska lyckas rekrytera den spetskompetens som vi behöver för att klara av att möta de utmaningar samhället står inför – globalt likaväl som i Sverige. En viktig aspekt av detta är att inte försvåra processen för personer från viseringsfria länder.

1 comments

Christoffer Jonsson Bäcklund

Christoffer Jonsson Bäcklund

Jag håller med dig fullständigt i att hastigt genomförda förändringar med lite eller ingen kommunikation på förhand skapar dåliga förutsättningar för att berörda parter (såsom universitet) ska kunna förhålla sig till och informera sökande till universiteten om de förändrade reglerna. Grunden till förändringen, såsom jag förstår Riksrevisionens kritik, ligger ju i att vi som nation måste ha en möjlighet att vidta åtgärder säkerställa att de som befinner sig i landets territorier verkligen är de som de utger sig för att vara. Kritiken är att om varken Migrationsverket eller utlandsmyndigheterna kontrollerar handlingen i original så beviljas uppehållstillståndet endast utifrån en digital kopia av passet (ofta svartvit eller med lågupplösning) där det är svårt att kontrollera indikatorer på att manipulation av passhandlingen. Kontroll av MRZ-kod är förvisso möjligt med det ger inte tillnärmelsevis en tillfredställande äkthetskontroll, då det är lätt att skapa falska sådana. Absolut borde det finnas sätt för Migrationsverket och utlandsmyndigheterna att ändra på sina rutiner, att genom mer resurser och fler platser där handlingen kan uppvisas (exempelvis konsulat eller andra länders ambassader genom samarbete inom EU) få till en process som både är rättssäker och tillgodoser behovet av att attrahera kompetenta och attraktiva individer till lärosäten och arbetslivet i Sverige. Detta bör ju rimligen vara en fråga där det kan göras komparationer med andra EU-länders sätt att hantera uppehållstillståndsprocessen och bibehålla en välavvägd gräns mellan inresäkerhet och attraktivitet på den internationella scenen.

Related posts