Satsa på medicinsk forskning för bättre hälsa

Medicinsk forskning är avgörande för bättre hälsa och ökat välstånd, både på individnivå och för hela samhället. Trots det har anslagen till denna livsviktiga forskning minskat de senaste åren. Sverige behöver satsa mer! Det skriver jag och 26 kollegor inom medicin och hälsa i en debattartikel i dagens Altinget.

Både befolkningen och ekonomin gynnas

En ny rapport från Forska!Sverige visar tydligt hur värdefull den medicinska forskningen är för en förbättrad hälsa hos befolkningen och för hälsoekonomiska vinster. Det syns på en rad punkter. Bland annat bidrar satsningar inom medicinsk forskning till:

  • Att stärka hälsa och rädda liv. Genom medicinsk forskning sker nya kunskapsgenombrott som förbättrar möjligheterna att förebygga sjukdomar, ge mer exakta diagnoser samt effektivare behandlingar. Exempelvis överlever i dag 85 % av alla barn i Sverige som får en cancerdiagnos, jämfört med 13 % på 1950-talet.
  • Hälsoekonomiska vinster. Tack vare medicinsk forskning kan vi sänka samhällets kostnader för ohälsa och fler friska personer kan gå till jobbet. Exempelvis har forskning och ny teknik inom kranskärlssjukdom, stroke, hjärtsvikt och hjärtarytmier under en 40-årsperiod inneburit en sammanlagd hälsovinst i Sverige på mellan 497 och 996 miljarder kronor.
  • Fler jobb och ökat välstånd. Forskning och kompetens utgör en grundpelare för ett konkurrenskraftigt näringsliv som ger skatteintäkter, exportintäkter, forskningsinvesteringar och arbetstillfällen. Medicinska och farmaceutiska produkter utgör den näst största varuexportgruppen i Sverige och läkemedelsindustrins export uppgick till 100 miljarder kronor under år 2021.

Ökade satsningar behövs

Under covid-19-pandemin såg vi hur viktig grundforskningen var för att snabbt kunna utveckla vaccin och behandlingsmetoder. Medicinsk forskning och samverkan med hälso- och sjukvård och industri på alla nivåer är avgörande för att kunna hantera en hälsokris. Så var fallet under covid-19-pandemin och så kommer det vara nästa gång. Därför är det avgörande att utvecklingen fortsätter inom medicinsk forskning, så att vi står bättre förberedda inför nästa hälsokris.

Trots att vi vet hur viktig den medicinska forskningen är så har anslagen de senaste åren minskat i förhållande till BNP. Därför vänder vi oss i dagens debattartikel till den nya regeringen: om de menar allvar med orden i sin regeringsförklaring, att ”utbildning och forskning av hög kvalitet är helt avgörande för Sveriges välstånd”, då måste investeringarna öka. I kommande budgetar bör investeringarna från staten öka från dagens 1,6 öre per krona som används till sjukvård i Sverige (så kallad vårdkrona), till på sikt 4 öre per vårdkrona.

Satsningar på medicinsk forskning lönar sig, för den enskilde individen och för samhället. Det stärker oss inför nästa hälsokris och det hjälper till att skapa en bättre hälsa för alla. Om detta råder det inget tvivel.

Läs hela debattartikeln – 27 aktörer: Regeringen måste prioritera medicinsk forskning – här.

0 comments

Related posts