Möte med rektorskollegor

This blog post in English, see below

Tillsammans med Marita Hilliges strax efter att det offentliggjorts att Marita utsetts till generalsekreterare för SUHF. Hon lämnar därmed tjänsten som rektor vid Högskolan i Dalarna.

Veckan avslutades med två dagar tillsammans med mina kollegor på landets lärosäten. Rektorerna för svenska universitet och högskolor träffas regelbundet i Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) regi. Den här gången träffades vi på Smådalarö. När mötet inleddes på torsdagen var det med en vakant generalsekreterarepost för SUHF men på fredag morgon fick vi det goda beskedet att vid mötet närvarande kollega och KI-alumnen Marita Hilliges, nuvarande rektor vid Högskolan i Dalarna, utsetts till ny generalsekreterare för SUHF. Stort grattis Marita – jag ser mycket fram emot att samarbeta med dig i din nya roll!

SUHF är en medlemsorganisation för landets universitet och högskolor och arbetar för att tillvarata våra gemensamma intressen i olika frågor. Det är viktigt att KI deltar i SUHF:s olika forum och arbetsgrupper. Jag anser att vi ska prioritera och delta i det nationella gemensamma arbetet för sektorn. Det finns stora möjligheter att göra gemensam sak i konkreta frågor som till exempel utvecklingen av EU:s nionde ramprogram och uppföljningen av Lamy-rapporten.

Mycket gemensamt

Detta var mitt första möte och det var mycket givande. För mig som är ny i den svenska universitetsvärlden är det en god möjlighet att också lära av mina kolleger för att förstå det svenska sammanhanget. Lärosätena har mycket gemensamt och många av våra utmaningar är desamma. Ett nära samarbete mellan lärosätena ökar vår möjlighet att få inflytande och påverka den politiska agendan. Det är viktigt med erfarenhetsutbyte och samarbete för att stärka forskningen och den högre utbildningen som helhet i landet.

Jag har i min tidigare roll som rektor vid Universitetet i Oslo prioriterat och värdesatt samverkan med kolleger vid andra universitet och högskolor. Och samverkan måste även ske över nationsgränser. Jag har bland annat varit engagerad i NUS – det nordiska universitetssamarbetet och i styrelsen av NordForsk, och ser potentialen för ett närmare nordiskt samarbete.

Nordisk doktorandkonferens

På måndag morgon har jag förmånen att inledningstala och välkomna kolleger från 17 nordiska universitet som alla är medlemmar i NorDoc, ett nätverk som tillsammans ska utveckla forskarutbildningen vid våra universitet. Mer om detta senare.

Att samverka både inom universitetssektorn med näringslivet, hälso- och sjukvården och andra delar av det omgivande samhället är en förutsättning för att vi som universitet ska förbli relevanta och utvecklas. Vår roll i samhällsutvecklingen är något jag kommer att återkomma till i min blogg.

Meeting with fellow rectors

The week closed with a two-day meeting with my colleagues at other national universities. The rectors of Swedish universities and university colleges meet regularly in Sweden under the auspices of the Association of Swedish Higher Education (SUHF). This time the meeting was held at Smådalarö. When the meeting began on Thursday the position as Secretary General for SUHF was vacant, but on Friday morning we received the good news that our colleague and KI alumni Marita Hilliges, current rector of the Dalarna University College, was appointed new Secretary General for SUHF. My warmest congratulations to you, Marita – I look forward to working with you in your new position!

SUHF is an organisation that represents the country’s universities and university colleges and safeguards their common interests. It is important that KI takes part in the SUHF’s various forums and committees, and I believe that we must give priority to and participate in the joint national work being done in the sector’s interests. There is much potential to come together on practical matters, such as the development of the EU’s ninth framework programme and the follow-up of the Lamy report.

This was my first meeting and it was very rewarding. To a newcomer to Swedish academia like me such meetings are a good opportunity to learn from my colleagues and to understand the Swedish context. The higher education institutions have much in common and many of the challenges we face are the same. Close cooperation between us also increases our powers of influence over the political agenda. We need to share experiences and collaborate if we are to strengthen the country’s research and higher education as a whole.

In my previous role as vice-chancellor of Oslo University I prioritised and valued my dealings with colleagues at other universities and university colleges, collaboration that also needs to take place over national borders. I have, for example, been involved in the NUS (the Nordic University Association) and sat on the board of NordForsk, and see much potential for closer Nordic cooperation.

On Monday morning I have the privilege of giving the welcoming address to colleagues from 17 Nordic universities, all of which are members in NorDoc, a network set up to develop doctoral education amongst its members. More about this later.

If we as a university are to remain relevant and grow, we must cooperate within the commercial and healthcare as well as academic sectors, and with the community which we serve. Our roll in social progress is something I will be returning to in my blog.

 

 

 

 

 

0 comments

Related posts