KI follows up post-Macchiarini recommendations

This blog post in Swedish below.

In February 2017 a coordination group was established with the task of analyzing how the post-Macchiarini action plan is followed up and implemented. This group has now delivered its report. It is the overall view of the coordination group that all recommendations have been taken into account and that the majority of the proposed measures have been carried out or are in the process of being implemented.

Two analyses of the Macchiarini affair were submitted to KI in September 2016: one by KI’s internal audit, and one by the specially appointed investigator, Sten Heckscher. The vice-chancellor was commissioned by the KI University Board to implement the proposed measures and action plan. The coordination group – appointed in February 2017 – was mandated to monitor this implementation process. I am happy to learn that the coordination group finds that the process is on track and progressing as planned. The interim leadership deserves to be praised for their efforts.

Highest quality standards

It is paramount that we keep up the momentum in this important work. To maintain and strengthen its position as one of the world’s leading medical universities, KI must apply the highest quality standards, not only in its research and education, but also in its compliance and observance of rules and regulations. Put simply: a good work culture is a prerequisite for success.

I heartily agree with the coordination group when it states that it is important to establish an incentive structure that promotes governance without limiting academic freedom. Academic freedom must be at the core of any world leading university. “It should be easy to do it right” should indeed be the guiding principle for the work ahead. Changes must be based on trust and responsibility, and not on control measures that detract from the creativity that fuels excellent research and education.

Priority on leadership programmes

According to the coordination group, continued action for more efficient internal communication, establishment of good and transparent delegation procedures, and clarification of responsibilities should be cornerstones of the long-term development of regulatory compliance within the KI. Again, I agree. The report also emphasizes the need to prioritize leadership programs – an issue that I will address in an upcoming blog.

With an implementation process firmly on track, more energy can be invested in drawing up the new strategy for KI and in planning for future excellence in research, education and public outreach. This will be to the benefit for KI and the society at large.

Activities in the action plan

KI följer upp rekommendationerna i spåren av Macchiarini-affären

I februari 2017 inrättades en samordningsgrupp med uppgift att analysera hur handlingsplanen efter Macchiarini-affären följs upp och genomförs. Nu är rapporten klar. Samordningsgruppen anser att alla rekommendationer har beaktats och att majoriteten av de föreslagna åtgärderna har genomförts eller är på väg att genomföras.

Två analyser av Macchiarini-affären lämnades till KI i september 2016: den ena utförd av KI:s internrevision, den andra av den särskilt tillsatte utredaren Sten Heckscher. Rektorn fick i uppdrag av konsistoriet att genomföra de föreslagna åtgärderna och handlingsplanen. Samordningsgruppen – som utsågs i februari 2017 – fick mandat att övervaka genomförandeprocessen. Jag finner det glädjande att samordningsgruppen anser att processen är på rätt spår och att allt går som planerat. Det interimistiska ledarskapet förtjänar uppskattning för sina ansträngningar.

Högsta kvalitetsstandarderna

Det är viktigt att vi håller god styrfart i detta viktiga arbete. För att behålla och stärka sin ställning som ett av världens ledande medicinska universitet måste KI tillämpa de högsta kvalitetsstandarderna, inte bara inom forskning och utbildning, utan även när det gäller att följa och efterleva regler och föreskrifter. Enkelt uttryckt: en bra arbetskultur är en förutsättning för framgång.

Jag instämmer helt och fullt med samordningsgruppens uttalande om att det är viktigt att skapa en incitamentsstruktur som främjar styrning utan att begränsa den akademiska friheten. Akademisk frihet måste utgöra kärnan i varje världsledande universitet. ”Det ska vara lätt att göra rätt” borde verkligen vara den ledande principen för arbetet framöver. Förändringar måste grundas på förtroende och ansvar, och inte på kontrollåtgärder som försvårar den kreativitet som är drivkraften bakom framstående forskning och utbildning.

Prioritera ledarskapsprogram

Enligt samordningsgruppen bör hörnstenarna för den långsiktiga utvecklingen av regelefterlevnad inom KI vara fortsatta åtgärder för effektivare internkommunikation, upprättande av goda och transparenta delegeringsrutiner och tydliggörande av ansvar. Återigen kan jag bara instämma. I rapporten betonar man också behovet av att prioritera ledarskapsprogram, en fråga som jag kommer att ta upp i en kommande bloggpost.

Med genomförandeprocessen på rätt spår kan mer energi läggas på att utarbeta den nya strategin för KI och att planera för framtida excellens inom forskning, utbildning och kontakterna med allmänheten. Det kommer att gynna både KI och samhället som helhet.

Aktiviteter i åtgärdsplanen

 

0 comments

Related posts