Utvärdering av klinisk forskning visar på vikten av utvecklad samverkan

In English below

I dag, onsdag, kom Vetenskapsrådets utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet. Utvärderingen har skett på regeringens uppdrag och ska utgöra underlag för den nya fördelningsmodell av så kallade ALF-medel som införs från och med 2019. ALF är förkortningen för ett avtal mellan den svenska staten och vissa landsting om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Landet är indelat i sju ALF-regioner, där Stockholm är en. I vårt fall handlar det i praktiken om den samverkan som finns kring utbildning och forskning mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.

Vetenskapsrådet har utvärderat den kliniska forskningen inom tre olika kategorier och AF-region Stockholm har fått följande omdömen:

  • Den vetenskapliga produktionens kvalitet: mycket hög kvalitet
  • Forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta: god – hög kvalitet.
  • Forskningens förutsättningar: god – hög kvalitet.

Sammantaget alltså ett bra omdöme – samtidigt som det finns förbättringsområden. Jag skulle särskilt vilja peka på betydelsen av att vi fortsätter utveckla vår samverkan med Stockholms läns landsting generellt och att vi riktar särskild uppmärksamhet kring implementeringen av den kliniska forskningens resultat.

Läs gärna mer om detta på KI Nyheter, där det också finns länkar till Vetenskapsrådets rapport samt till den utvärdering som Socialstyrelsen gjort parallellt och som handlar om universitetssjukvården.

 

In English

Evaluation of clinical research demonstrates the importance of developed collaboration

Today, Wednesday, the Swedish Research Council’s evaluation of the quality of clinical research was published. The evaluation was commissioned by the government and is to form a basis for the new distribution model of so-called ALF funds to be introduced as of 2019. ALF is the abbreviation for an agreement between the Swedish state and some county councils on the education of physicians, clinical research, and development of health and medical care. The country is divided into seven ALF regions, of which Stockholm is one. In our case, it in practice concerns the collaboration on education and research between Karolinska Institutet and Stockholm County Council.

The Swedish Research Council has evaluated clinical research in three different categories and ALF region Stockholm has been given the following assessments:

  • Quality of scientific production: very high quality
  • Clinical significance and societal benefit of the research: good – high quality.
  • Prerequisites for the research: good – high quality.

All in all, a good assessment – while at the same time there are areas to be improved. I would in particular like to draw attention to the importance of continuing to develop our collaboration with Stockholm County Council in general and that we focus special attention on the implementation of the results of clinical research.

Read more about this on KI News, where there are also links to the Research Council’s report as well as to the evaluation made in parallel by the National Board of Health and Welfare and that looks at university healthcare.

0 comments

Related posts