Invigning av NKS: Låt oss göra Solnavägen smalare

In English below

Invigningarna duggar tätt i dessa dagar. I torsdags hade jag nöjet att tala och vara med när bandet klipptes för den nya forskningsbyggnaden Neo på vårt campus Flemingsberg, Huddinge.

Och i dag, fredag, var det dags för invigning hos vår granne här i Solna: Karolinska Universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnad blev officiellt öppnad av kung Carl XVI Gustaf i närvaro av drottning Silvia och omkring 650 inbjudna gäster. Båda invigningarna markerar att KI och Stockholms läns landsting är beredd att satsa på att flytta fram positionerna när det gäller utbildning, forskning och högspecialiserad vård.

Jag var en av dem som hade äran att hålla ett kort tal i samband med ceremonin. Jag blev introducerad av Jan Andersson (FoU-direktör på Stockholms läns landsting) som frågade mig: ”Vad är din ambition för samarbetet mellan Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset?”.

Gör Solnavägen smalare

Mitt svar är enkelt: Att göra Solnavägen smalare. Det är Solnavägen som skiljer Karolinska Institutet från det nya sjukhuset. Vägen måste göras så smal som möjligt för att koppla forskning och utbildning ännu närmare till patienter och vård. Det är denna koppling som är så avgörande för ett framgångsrikt sjukhus och för en hälso- och sjukvård i världsklass.

Med den nya sjukhusbyggnaden, med nya Bioclinicum och Biomedicum, med en ny och toppmodern byggnad för komparativ medicin och med SciLife Lab bara några stenkast bort, så har vi här i Solna förutsättningar för att skapa ett internationellt ledande livsvetenskapkluster. Rätt behandling till rätt patient – den skräddarsydda medicinen vi alla önskar oss – kräver den nära kontakten mellan forskning, utbildning, innovation och vård som vi nu får runt Solnavägen. Den nya gångbron över Solnavägen är både ett konkret och symbolisk utryck för det nära samarbete som finns och som vi ständigt strävar efter att utveckla.

Jag ser fram mot att återkomma till NKS och de nya fina lokalerna ofta framöver.

Läs gärna mer och se bilder från invigningen här.

 

Official opening of NKS: Let’s make Solnavägen narrower

Openings are taking place thick and fast at the moment. Last Thursday, I had the pleasure of speaking and taking part when the ribbon was cut for the new research building Neo on our Flemingsberg campus in Huddinge.

And today, Friday, it was time for the grand opening of our neighbour here in Solna: Karolinska University Hospital’s new hospital building was officially opened by King Carl XVI Gustaf in the presence of Queen Silvia and about 650 invited guests. Both openings signal that KI and Stockholm County Council are prepared to prioritise moving their positions forward in the areas of education, research and highly specialised care.

I was one of those who had the honour of giving a short speech at the ceremony. I was introduced by Jan Andersson (Director of Stockholm County Council), who asked me: “What is your ambition for the collaboration between Karolinska Institutet and Karolinska University Hospital?”.

Make Solnavägen narrower

My answer is simple: To make Solnavägen narrower. It is Solnavägen that separates Karolinska Institutet from the new hospital. The road must be made as narrow as possible to link research and education even closer to patients and care. It is this link that is so vital for a successful hospital and for world-class health and medical care.

With the new hospital building, with the new Bioclinicum and Biomedicum, with a new, state-of-the-art building for comparative medicine, and with the SciLife Lab just a short distance away, here in Solna we have the prerequisites for creating a leading life science cluster in the international arena. The right treatment for the right patient – the tailor-made medicine we all desire – requires the close contact between research, education, innovation and care that we are now given around Solnavägen. The new footbridge over Solnavägen is both a concrete and a symbolic expression of the close collaboration that exists and that we constantly strive to develop.

I look forward to returning to NKS and the fine new premises often in the future.

More to read and pictures can be found here.

 

 

0 comments

Related posts