Stark ställning för KI i World Reputation Rankings

In English below

Efter att Times Higher Education nyligen publicerade sin rankningslista World Reputation Rankings, kan jag konstatera att Karolinska Institutet har en stark ställning jämfört de flesta andra universitet och högskolor i världen.

Times Higher Education har sedan 2004 presenterat världsrankningar för universitet som baseras på en sammanvägd mix av utvalda indikatorer. Dessa rankningar presenteras varje år på hösten. En delparameter bland indikatorerna bygger på e-post-omröstningar där respondenterna ombeds bocka för de universitet som de anser har god renommé.

Uppsala tillbaka på listan

På våren särredovisar Times Higher en top-100-lista baserat på detta underlag under namnet Reputation Rankings. De översta femtio positionerna redovisas var för sig, däröver presenteras resultat i 10-intervall. Nedanför top-100 anses inte värdena tillräckligt signifikanta för att redovisas alls. KI har oftast landat i intervallet 50-70. I år finns KI i intervallet 61-70 och Uppsala universitet i intervallet 91-100. Två svenska universitet – Lunds och Uppsala universitet har ofta figurerat i gränslandet kring top-100, dvs gränsen för att finnas med på listan. Uppsala var med på listan senast 2015. Liknande situation gäller ytterligare ett par nordiska universitet – Helsingfors och Köpenhamns universitet som i år också finns med i intervallet 91-100.

USA:s dominans reducerad

Det finns ett mönster i Times Higher Education rankningar som är värt att belysa. USAs dominans har reducerats något de senaste åren på THE:s rankningar. Det kan ha att göra med metodförändringar, bland annat i hur e-poströsternas geografiska fördelning viktas. När det gäller reputation-parametern är USA:s dominans ännu mer betydande än för flera av de andra parametrarna. Bland de 100 främsta har tidigare ca hälften varit från USA. Nu har de reducerats till dryga 40 stycken och ”delade” placeringar har gjort att ”100-listan” de facto består av 105 universitet. Det har medgivit att några flera universitet från Europa och Asien platsar in på listan.

För fyra år sedan var KI det enda universitetet i Norden på listan, vilket då hos en del opinionsbildare ansågs uppseendeväckande. Men i relation till Sveriges folkmängd var det likvärdigt med t ex Tyskland och många andra västeuropeiska länder. Eftersom resultaten baseras på mycket små skillnader, rent matematiskt, ligger det nära till hands att dra slutsatser som inte står på stadig grund.

Times Higher Education World University Rankings och Reputation Rankings blandas ofta ihop. KI:s aktuella position på den sammansatta världsrankningen är 38, och 15 inom fältet clinical, pre-clinical and health.

 

KI holds a strong position in the World Reputation Rankings

Following the recent publication of the Times Higher Education’s latest World Reputation Rankings, , I can confirm that the Karolinska Institutet holds a strong position compared to most of the world’s other colleges and universities.

Since 2004, Times Higher Education has presented world rankings for universities based on a cumulative combination of selected indicators. These annual rankings are presented every autumn. Some sub-parameters of the indicators are based on email polls in which respondents are asked to put check marks next to the universities that they believe have a good reputation.

Uppsala is back on the list

In the spring, Times Higher publishes a Top 100 list based on this material under the title “Reputation Rankings.” The top fifty positions are reported separately; the rest of the results are presented in 10 point intervals. Rankings that do not make the Top 100 list are not considered significant enough to be reported at all. KI has usually landed in the 50-70 range. This year, KI is ranked in the 61-70 range, and Uppsala University is listed in the 91-100 range. Two Swedish universities – Lund University and Uppsala University – have often been right on the borderline for achieving a Top 100 ranking, i.e., at the lower limit of the list. Uppsala was last listed in 2015. A couple other Nordic universities – Helsinki University and Copenhagen University – are in a similar situation. This year they are also ranked in the 91-100 range.

Decreased dominance by the USA

There is one pattern in the Times Higher Education rankings that is worth highlighting. In recent years, the dominance of the USA in the THE rankings has decreased somewhat. This may have to do with methodological changes, including how the geographical distribution of the email polls is weighted. When it comes to the reputation parameter, US dominance is even more significant than for many of the other parameters. It the past, about half of the top 100 institutions on the list were American. Now their numbers have dropped to just over 40, and “ties” in the rankings mean that there are actually 105 universities on the “100 List.” This has permitted a few more European and Asian universities to make the list.

Four years ago, KI was the only Nordic university on the list. A few opinion-makers considered this to be startling. But in relation to Sweden’s population, the country’s representation in the rankings was equivalent to that of Germany and many other European countries. Because the results are based on very small, purely mathematical differences, it is tempting to draw conclusions that are not firmly rooted in fact.

Times Higher Education World University Rankings and the Reputation Rankings are often confused with each other. KI’s is currently 38th in the comprehensive world rankings, and is ranked 15th in the clinical, pre-clinical and health field.

 

2 comments

Jesper Haeggström

Jesper Haeggström

Hej, Det kan vara värt att notera att KI tappat i ranking sedan förra året då vi återfanns i intervallet 51-60 istället för som nu 61-70. I SvD 3/6 spekulerar Tomas Augustsson att det kan ha med Macchiariniaffären att göra. Må så vara, men det kan också tänkas hänga samman med att ledande forskare ser sig tvungna att flytta sin forskning utomlands för att klara sin finansiering. Över tid tror jag det försämrar KIs rykte. Jesper Haeggström

Ole Petter Ottersen

Ole Petter Ottersen

Hej och tack för din kommentar Sett över tid, jag har tillgång till data från THE World Reputation Rankings från 2011 gällande KI, har vi i stort sett alltid legat i spannet 50-70. År 2013 låg vi t ex på samma position som nu. Det har alltså pendlat lite fram och tillbaka och den slutsats jag kan dra av det är att KI har en stabilt hög ställning i denna ranking. Jag delar alltså inte bilden av att vi, i just denna ranking, tappat i någon större grad. När det handlar om World Reputation Rankings är det ofta tillfälligheter som avgör huruvida ett lärosäte hamnar i ett intervall eller i ett annat, t ex förändringar i röstningsförfarande eller justering av viktning mellan olika geografiska regioner. Sedan måste vi på KI naturligtvis alltid - oavsett var vi hamnar i olika rankinglistor - bygga, underhålla och leverera utbildning och forskning av så god kvalitet som möjligt. Det finns alltid förbättringar att göra.

Related posts