Högt söktryck och stark ställning i internationella rankningar

Då och då så ser jag uppgifter i samhällsdebatt och i medier om att Karolinska Institutet tappar i rankningar och förtroende både i Sverige och internationellt. Det har slagit mig att detta blivit något som närmaste kan liknas vid en vandringsmyt.

För det finns tydliga och offentliga fakta som direkt motsäger den bilden.

Stabilt i topp

KI ligger stabilt högt när de tyngre internationella rankningslistorna publiceras. Tittar vi bakåt i tiden har KI:s position inte försvagats. I flera fall ser vi tvärtom att placeringarna förbättrats. Ett annat mått på anseende och förtroende är att titta på söktrycket till våra utbildningar. Även här är bilden otvetydig: KI är det universitet i Sverige som har de högsta antalet sökanden till utbildningsprogrammen.

Förvisso finns det en nationell mätning som indikerar att KI:s anseende minskat kraftigt sedan omkring 2015. Det är Kantar Sifos aseendeindex för svenska lärosäten. Av 20 undersökta universitet/högskolor återfinns KI trea från slutet – från att ha legat topp tre före 2015.

Naturligtvis har Macchiarini-ärendet spelat en stor roll i detta tapp. Alla de misstag som gjordes och den illa skötta hanteringen av hela ärendet, får KI betala för med sämre position. Men både våra egna interna analyser och Kantar Sifos slutsatser säger att det också finns en annan viktig förklaring till att KI:s sjunkande placering: Namnförväxlingen med Karolinska universitetssjukhuset. Under den tidsperiod som mätningen gjordes var inte Macchiarini-ärendet särskilt uppmärksammat i medierna. Det var däremot NKS och den politiska debatt som sjukhuset blev indraget i. Och eftersom Kantar Sifo mäter allmänhetens bild av KI, och allmänheten till överväldigande del hämtar sin bild av KI via medierna (det är alltså Kantar Sifo som säger detta, inte jag), så talar mycket för att den negativa bilden av KI smittats av rubrikerna om NKS.

Inga tecken på tapp

På den internationella arenan finns det inga tecken på att KI tappar placeringar när det gäller rankningar. KI har en mycket stark position.

I går offentliggjordes Times Higher Education sin senaste rankning. I den ligger KI stabilt på 40:e plats (delad 38-39:e plats förra året) av världens universitet, en position som vi legat på under en följd av år och som gör att KI är Sveriges högst rankade universitet. Av svenska lärosäten kommer därefter Uppsala universitet på 87:e plats och Lunds universitet på 98:e. Av de europeiska universiteten ligger vi på 11:e plats i den här rankningen. Alla placeringar är i paritet med förra årets resultat.

Ungefär samma bild ser vi för de andra mer ansedda mätningarna, Academic Ranking of World Universities, även kallad Shanghairankingen samt US News Best Global Universities Rankings  I alla tre rankas KI högt och vår ställning kan sammanfattas som stabil sett över tid – trots att konkurrensen ökat påtagligt. Se detaljer i figuren nedan (“Overall ranking position in the workd, all fields”).

Här kan det vara på sin plats med några noteringar: Det går att vara kritisk till dessa sätta att ranka universitet och det ger knappast en fullt rättvis bild av kvalitet eller nivå på utbildning och forskning. De olika mätningarna bygger på olika kriterier och dessutom har metoden att mäta förändrats en del över tid. I rankningarna ingår också alla olika former av lärosäten, från breda och stora, till små och specialiserade. Man bör alltså betrakta alla sådana här rankningar med en sund skepticism.

Det är i så fall bättre att jämföra KI med andra lärosäten inom avgränsade ämnen. Och här ser vi att KI påfallande ofta ligger synnerligen bra till och också i flera av dessa ämnesinriktade områden har KI en positiv utveckling jämfört med andra universitet i världen och jämfört med tidigare år. Se figur nedan:

 

 

Söktrycket

Vi kan också titta på en helt annan variabel som ger information om KI:s anseende och förtroende: Söktrycket till våra utbildningar. Varje år sammanställer Universitets- och högskolerådet (UHR) statistik om detta och även här uppvisar KI en stabil position på en hög nivå. för såväl grundutbildningar som för andra utbildningar.

Bara för att ta ett exempel: Höstterminen 2018 hade KI flest sökande till läkarprogrammet av samtliga universitet som erbjuder detta program i Sverige och poängen som krävdes för att bli antagen var högst för KI oavsett urvalsgrupp. Läkartidningen har gjort en bra och överskådlig sammanfattning av antagningssiffrorna. För den som vill titta närmare på antagningsstatistik har UHR en särskild sida för detta.

Här är en figur som visar utvecklingen av antalet behöriga förstahandssökande per antagen student för läkar- respektive tandläkarprogrammet (nedan). Som kan ses så är siffrorna tämligen stabila.

Tittar vi på antalet ansökningar till masterprogrammen, så framgår det tydligt att KI ligger i topp också här – och att denna position är stabil.

Den sammantagna bilden är alltså att KI håller ställningarna och har en stark position när det gäller anseende och rankning. Det undantag som finns är Kantar Sifos index och här har vi alltså en bidragande förklaring som ligger utanför KI:s möjlighet att påverka.

Inte slå oss för bröstet

Det här innebär inte alls att vi ska slå oss för bröstet och utropa att vi är störst, bäst och vackrast. Förtroende och anseende är något vi alltid måste anstränga oss för att stärka. Det finns inga genvägar. Det handlar om att sköta verksamheten,, ha ett etiskt förhållningssätt, aldrig upphöra att utvecklas eller förbättra oss och ständigt sträva efter att skapa de bästa tänkbara förutsättningarna för utbildning och forskning av hög kvalitet.

Men våra studenter och anställda – och våra samarbetspartners – förtjänar att få en korrekt bild av läget: KI  har en starkt ställning både när det gäller utbildning och forskning.

0 comments

Related posts