KI justerar systemet för internhyror

De senaste åren har inneburit omfattande – rentav omvälvande – förändringar för en stor del av Karolinska Institutets verksamhet. Bara under 2018 har omkring 60 procent av KI:s medarbetare och 80 procent av den experimentella forskningen flyttat in i nya lokaler. Forskningsbyggnaden Neo i Flemingsberg och laboratoriebyggnaden Biomedicum i Solna är två av flera exempel på nybyggen.

Det här är en historisk satsning och investering för KI – och helt nödvändig. Vill vi säkerställa att KI även fortsättningsvis kan bedriva utbildning och forskning i absolut världsklass, måste vi se till att infrastruktur och lokaler är uppdaterade och anpassade till dagens och morgondagens krav och behov. Detta inkluderar naturligtvis också att våra medarbetare ska ha en god och säker arbetsmiljö.

Investeringar kostar

Alla dessa investeringar kostar pengar och ytterst belastar detta verksamheten via hyreskostnad. Det är ofrånkomligt. Under 2015-16 genomfördes en intern utredning om hur systemet med internhyror skulle kunna utvecklas för att bli mer rättvist. Utredningen kom fram till ett förslag om differentierad hyressättning, där enklare källarlokaler fick en faktor på 0,5, ”vanliga torra” lokaler 1,0 och laboratorielokaler en faktor på 1,3. Detta eftersom olika lokaler kostar olika mycket att både bygga, underhålla och driva.

Det nya systemet med differentierad hyressättning infördes fullt ut i år, 2018.

Omställningsproblem

Omflyttningen till nya lokaler, med den åtföljande ändringen av internhyran, har skapat omställningsproblem såväl i Solna som i Flemingsberg. Därför har konsistoriet, på förslag från universitetsförvaltningen och rektor, nu fattat några beslut för att mildra de negativa konsekvenserna, underlätta omställningen och ge goda ekonomiska förutsättningar för verksamheten inför nästa år:

  • Hyresnivåerna för 2019 kvarstår på samma nivå som 2018 (enligt planen skulle hyrorna höjas med 100 kr/kvadratmeter)
  • Vi gör om systemet så att samtliga gemensamhetsutrymmen, oavsett om de är placerade i anslutning till laboratorielokaler eller vid andra lokaler, får faktor 1,0
  • Jag har också fått konsistoriets uppdrag att göra en förnyad översyn av hyressystemet inför år 2020

Dessutom avser jag att ta initiativ för att täcka kostnaderna för vissa gemensamma ytor i Flemingsberg och i Solna under 2019. Detta gäller i första hand i nybyggda lokaler.

Även kostnaden för de tomma lokaler, som är avskiljningsbara för uthyrning till extern intressent, kommer att täckas centralt.

Kostnadstrycket lättar

Sammantaget betyder detta att kostnadstrycket avseende lokalkostnaderna lättar något för delar av KI:s verksamhet redan från årsskiftet.

Tveklöst måste KI ha en långsiktigt hållbar struktur för rimliga och rättvisa kostnadsnivåer för lokaler, logistik och infrastrukturer. Den outhyrda lokalytan är förhållandevis stor och det är min förhoppning att vi så snart det är möjligt ska få in nya hyresgäster i lokalerna. Vi har inte möjlighet att bära den kostnaden på längre sikt.

Det är min ambition att den kommande översynen ska kunna förbättra dagens struktur ytterligare. Det är också en självklar utgångspunkt att förhållanden och villkor ska vara desamma oavsett om det handlar om lokaler i Flemingsberg eller Solna.

Samtidigt vill jag understryka att principen om att gemensamt dela på kostnader för lokaler och infrastruktur ska ligga fast. Det är också fullt rimligt att betala något mer för uppdaterade och moderna lokaler som innebär en säkrare och trevligare arbetsmiljö och som är mer funktionellt utformade för de behov som dagens forskning och undervisning kräver.

En mer fullständig redovisning av budgetbesluten för 2019 kommer att sändas ut till berörda så snart konsistoriets protokoll är justerat av universitetsdirektören. Jag planerar också att återkomma här på bloggen med mer detaljer kring frågor som rör våra lokaler.

 

0 comments

Related posts