Vi uppmanar regeringen att skjuta till medel för höjda lokalkostnader

Karolinska Institutet, i likhet med många universitet och andra statliga enheter, riskerar en avsevärd höjning av våra lokalkostnader. Från år 2022 till år 2023 kan kostnadsökningen bli runt 50 miljoner kronor. Samtidigt finns det inga signaler på att våra anslag kommer att öka, för att möta de höjda kostnaderna. Dessutom sker det på toppen av en redan pressad situation, med inflation och höjda el och energipriser, som drabbar oss alla; privatpersoner, offentlig verksamhet och industri. För KI:s del innebär det en betydande kostnadsökning i reella termer.

En avsevärd ökning av den totala kostnaden

Precis som i Sverige i stort regleras KI:s hyresavtal mot konsumentprisindex (KPI), där vi de senaste åren sett en prisökning med 5–10 miljoner kronor per år. Höjningen till nästa år, 2023, väntas däremot bli hela 45 miljoner kronor, plus minst 5 miljoner kronor i högre energikostnader. KI:s totala hyreskostnader låg 2021 på 812 miljoner kronor och i år, 2022, på 803 miljoner kronor, där minskningen enbart beror på att KI lämnat lokaler. En ökning av lokalkostnaderna med uppemot 50 miljoner kronor är följaktligen en väsentlig höjning av totalsumman.

Osäkerhet riskerar att drabba verksamheten

Samtidigt som kostnaderna ökar, vet vi ännu inte hur våra anslag kommer att se ut. Följden blir en ekonomisk osäkerhet i vår verksamhet.

Banbrytande forskning kräver goda och ändamålsenliga lokaler. Att kunna verka i lokaler som är utvecklade och anpassade för vår verksamhet är absolut avgörande för vår forskning och vår undervisning. Ska Sverige även fortsatt ligga i framkant som forsknings och innovationsnation så måste vi kunna erbjuda en god verksamhetsmiljö för att locka och behålla de allra skarpaste förmågorna inom medicinsk forskning och utbildning.

Gemensam uppmaning till regeringen från Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF)

Nyligen inkom SUHF (Sveriges Universitets- och Högskoleförbund), som KI är en del av, med en skrivelse till regeringen, där vi, genom vår generalsekreterare Marita Hilliges samlat uppmanar regeringen att:

tillskjuta medel till lärosätena motsvarande en tioprocentig ökning av lokalkostnaderna inför budgetåret 2023 som en permanent förstärkning för att kunna bibehålla nuvarande kvalitet i högre utbildning och forskning. Vi är även öppna för en dialog kring kompensation av tidsbegränsad karaktär för att lärosätena ska ha förbättrade möjligheter att göra yteffektiviseringar och därigenom kunna minska sitt lokalbestånd.

Som rektor för Karolinska Institutet står jag bakom denna skrivelse och vill lyfta den ytterligare. Vi lärosäten står alla inför en utmaning när det kommer till våra lokalkostnader, inte minst eftersom få av oss äger våra egna lokaler, utan istället hyr dessa av fastighetsägare, varav Akademiska hus är den klart största enskilda aktören.

På Karolinska Institutet är vi engagerade i den här frågan och kommer att följa utvecklingen inom området, inte minst genom våra samarbetsytor i SUHF.

0 comments

Related posts