Tack för det gångna året – nu ser vi fram mot 2019

English version below

För ett år sedan skrev jag här på bloggen att 2018 kommer att bli ett av de mest spännande åren i Karolinska Institutets historia. Det jag främst tänkte på var att 60 procent av våra medarbetare och cirka 80 procent av den experimentella forskningen skulle flytta till nya lokaler under året. Nu är året till ända och jag kan konstatera att KI:s mest omfattande flytt i modern tid löpt på fantastiskt bra även om det har varit några hinder längs vägen.

Tack alla inblandade för storartade insatser och för att ni lyckats behålla både ett gott humör och arbetstempo trots de utmaningar som flyttarna medfört.

Inte bara fysiska förflyttningar

Men förändringarna på KI handlar inte bara om fysiska förflyttningar. Nu vid årsskiftet genomförs en större omorganisation som förbereddes och förankrades under 2018. Syftet är att skapa en större tydlighet i ansvar och befogenheter, en sammanhållen beslutskraft för att maximalt utnyttja KI:s resurser och ett fakultetsråd som ger kollegial inflytande och för kärnverksamheten närmare ledningen. Nära relaterad till denna förändrade organisation är arbetet med Strategi 2030 och KI:s nya vision.

Med nya lokaler i världsklass både i Solna och Flemingsberg, en organisation anpassad till dagens och morgondagens behov och krav och med en sammanhållen, långsiktig och gemensam strategi och vision, står KI mycket väl rustat för 2019 och efterföljande år. Vi har lagt en stabil grund för att ytterligare kunna utveckla vår utbildning och skapa optimala förutsättningar för forskningen som bedrivs på KI.

Samverkan med regionen

Till detta vill jag lägga att KI:s samverkan med Stockholms läns landsting (eller region Stockholm från 1 januari) ständigt ses över. Den nya sjukvårdsorganisation som genomförts påverkar förutsättningarna för såväl vår utbildning som kliniska forskning, men jag upplever att det finns en medvetenhet om detta i regionens ledning och en vilja att försöka hitta kreativa lösningar på dessa utmaningar.

Vad ser jag då fram mot under 2019?

Strategi 2030

Först och främst är det viktigt att vårt arbete med Strategi 2030 och vår gemensamma vision slutförs och beslutas. Mycket av strategin handlar om förutsättningarna för forskning och utbildning. KI:s forskare och studenter behöver ges de bästa förutsättningarna för att kunna följa sina egna idéer och utveckla sin potential till fullo. I januari vill vi fortsätta att förankra strategiprocessen i möte med anställda och studenter. Med en tidshorisont år 2030 blir det särskilt viktigt att engagera studenterna och de forskare som befinner sig i en tidig fas av sina karriärer.  Vi ska ha ett långsiktigt perspektiv samtidigt som vi förstås inte får tappa fokus på mer kortsiktiga strategiska prioriteringar och nödvändiga insatser.

Konsistoriet kommer att fatta beslut om den slutliga strategin i vårterminen. Sedan vidtar nästa fas: att se till att den implementeras. Det blir en prioriterad fråga för ledningen nästa år.

Ökad tydlighet

Jag har stora förväntningar på KI:s nya organisation. Naturligtvis måste vi acceptera en inkörningsperiod och att det kan bli en del justeringar längs vägen, men jag är övertygad om den kommer att tjäna syftet om en ökad tydlighet och samlad beslutskraft. Jag tar tillfället i akt att tacka alla som kommer att ta ansvar i de många nämnder, råd, kommittéer och utskott som krävs för att föra KIs omfattande verksamhet framåt.

Jag ser 2019 som ett år då KI flyttar fram positionerna och blir en mer aktiv aktör i framtidsrelaterade frågor som rör vår sektor och verksamhet. Jag tänker då bland annat på värdegrunden för medicinsk forskning och utbildning, hållbarhetsområdet och frågor som rör global hälsa, men även på villkoren för vår verksamhet: karriärutvecklingen, internationaliseringen, vikten av säkerställd akademisk frihet och långsiktiga finansieringsfrågor.

Göra allt jag kan

Som rektor lovar jag att tillsammans med resten av ledningen göra precis allt vad jag kan för att stärka KI och för att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla som är verksamma här. Tillsammans kan vi göra KI ännu starkare och ge vår omvärld mer kunskap och bättre redskap för att förebygga, behandla, bota sjukdom och i slutändan rädda liv.

Med det vill jag tillönska er alla – medarbetare, anknutna, studenter, samverkanspartners, anslagsgivare och andra som vi samarbetar med – ett riktigt Gott Nytt År!

Photo: Karin Ekström

Thanks for all your efforts in 2018 – now we are looking forward to 2019

A year ago, I wrote in my blog that 2018 will be one of the most exciting and transformative years in Karolinska Institutet’s history. I referred to the fact that 60 percent of our employees and about 80 percent of our experimental research would be moving into new premises in the course of 2018. As we approach the end of the year I am happy to conclude that the moves have been successful although we do realize that there have been some bumps in the road.

Thanks to all who have prepared for and facilitated the move. And thanks to all of you who have moved into the new buildings. I know that there have been obstacles on your way. And I appreciate that you have dealt with these obstacles in such an efficient manner.

Transformative year

2018 is a transformative year for KI, and it is not just about new buildings and infrastructure. Now, at the turn of the year, KI will radically change its organizational structure. The new organization is set to give KI a greater strategical clout. It will secure transparency and collegial influence and a better utilization of KI’s resources to the benefit of those who work or study here.

With new world-class premises, both in Solna and Flemingsberg, KI is well equipped for 2019 and subsequent years. We have laid a solid foundation for KI’s future research and education.

What are the prospects for 2019?

Strategy 2030

First and foremost, it is important that our work with Strategy 2030 be brought to an end. Much of the strategy is about prerequisites for high quality research and education. KI researchers and students need to be given ample opportunities to pursue their own ideas and to develop their potential in full. In January, we want to complete the anchoring of our strategy by engaging employees as well as students. Even though we have a long-term perspective we should not forget that there are also short-term strategic priorities that need our attention.

KI’s board will decide on the final strategy in the spring term. The next phase is to ensure that the strategy be efficiently implemented. This will be a priority issue for the university leadership in the coming year.

I have great expectations of KI’s new organization. Of course, there will be a need for some adjustments along the way. I take this opportunity to thank everyone of you who have stepped up to bring KI forward through your participation in KI’s wide range of boards, committees and councils.

International presence

My vision is that 2019 will be a year when KI makes great strides in its international presence and its contribution to the implementation of FN’s agenda 2030 with its 17 sustainable development goals. Career development, internationalization, and funding will be important issues on the agenda.

Together with the rest of the university leadership I will do my best to strengthen KI and to create the best possible conditions for those who work or study here. Together, we can make KI even stronger and bequeath to our world more knowledge and better tools to prevent, treat, and cure diseases and ultimately to save lives.

With this I wish all of you – employees, affiliates, students, collaborators, donors and others – a happy and rewarding New Year!

1 comments

Related posts