KI i regeringens samverkansgrupp för hälsa och life science

I måndags presenterade regeringen fyra nya sektorsövergripande samverkansgrupper med uppdraget att “bistå med att hitta innovativa lösningar som möter de stora samhällsutmaningarna och bidrar till svensk konkurrenskraft”.

Det är ett utmärkt initiativ som ger Sverige en möjlighet att utvecklas och växa inom strategiskt särskilt viktiga områden. Jag sitter själv med som representant för KI i samverkansgruppen som ska fokusera på “Hälsa och life science”. Övriga grupper är “Näringslivets digitala strukturomvandling”, “Näringslivets klimatomställning” samt “Kompetensförsörjning och livslångt lärande”.

För KI:s del är kombinationen samverkan, hälsa och life science något både centralt och aktuellt. I vår Strategi 2030 finns ett tydligt fokus på just betydelsen av samverkan för att nå framåt när det gäller kunskapsutveckling. Dessutom är hälsofrågor i bred mening och satsningar på life science andra centrala nyckelfaktorer i strategin. Den här samverkansgruppen som regeringen nu skapat ligger alltså närmast i perfekt i linje med vår egen strategi. Det är självklart något jag kommer att dra nytta av i arbetet inom gruppen. Och jag kommer att understryka betydelsen av excellent forskning och utbildning.

Breda erfarenheter

Det är intressant att se på gruppens sammansättningen i övrigt. Här finns representanter från näringsliv, regioner, vården, andra lärosäten och olika organisationer, vilket ger en tydlig indikation på breda erfarenhet som finns i gruppen. Det är just de olika perspektiven, kunskaperna och erfarenheterna som skapar den dynamik som behövs för att kunna flytta fram positionerna och skapa växtkraft.

Personligen tycker jag att det är särskilt glädjande att även patienters röster finns närvarande i gruppen, bland andra är Sara Riggare, spetspatient och doktorand här på KI. Jag ser verkligen fram mot att delta i det här arbetet. Förordnandet gäller fram till augusti 2022 och jag är säker på att det finns mycket intressant att driva fram under de kommande 2,5 åren.

Livslångt lärande

Även samverkansgruppen “Kompetensförsörjning och livslångt lärande” är av stort intresse för KI. Just detta är två områden som uppmärksammats i vårt omvärldsarbete som särskilt viktiga att bevaka och förhålla oss till. Här händer det mycket nu och i framtiden. Förändrad befolkningsstruktur, tekniska innovationer, kunskapsutveckling och större krav från invånare är några faktorer som ökar pressen på att samhälle, profession och politik alltid måste vara bereda att förnya, ompröva och lära nytt.

Landets lärosäten har en avgörande roll när det både gäller kompetensförsörjning och livslångt lärande. För att vi ska kunna skapa och dela bästa tillgängliga kunskap, i en tid där omloppstiden för kunskap blir allt kortare, måste vi hänga med i utvecklingen och anpassa både forskning och utbildning till detta utan att kompromissa med kvaliteten. Vi måste också, i samverkan med aktörer från övriga sektorer, planera och strukturera vår verksamhet så att den kan svara upp mot samhällets framtida krav. Rent praktiskt kan det handla om att skapa större möjligheter att erbjuda digitalt baserade kompetenshöjande kurser eller att ytterligare fördjupa samarbetet kring identifiering av framtida behov av kompetens. Samtidigt ska vi leda utvecklingen och tänka radikalt nytt.

“Viktiga omställningar”

Näringsminister Ibrahim Baylan ska leda regeringens arbete med samverkansprogrammen och han sa i samband med presentationen i måndags att “samhället står inför flera viktiga omställningar som kräver samverkan”.

Det är lätt att hålla med honom om det. Och jag lägger till: det kräver en stor insats inom utbildning och forskning.

0 comments

Related posts