KI kan analysera 50 000 tester i veckan – låt oss köra igång

I dag presenterade regeringen ett stort paket för att utöka testningen i landet. Totalt handlar det om en satsning på 6,9 miljarder kronor och det inkluderar en kostnadsfri testning om förekomst av aktiv infektion för alla med symtom. Det finns ju som bekant också möjligheter att undersöka om en person haft covid-19, genom att testa för förekomst av antikroppar. Även sådan testning kommer att vara kostnadsfri för vissa grupper: personal inom vård och omsorg och i annan samhällsviktig verksamhet. Även övriga ska dock kunna ta ett sådant test, med en kostnad motsvarande patientavgift.

Enligt socialminister Lena Hallengren är det symptom och smittspårning som ska vara vägledande och hon la tonvikt på att regionerna ska testa brett. Det blir således mindre fokus på de fyra prio-grupperna som det tidigare pratats mycket om:

  • Patienter inom slutenvården, boende inom äldreomsorgen, riskgrupper
  • Personal inom vård och omsorg
  • Personal inom samhällsviktiga verksamheter
  • Övriga delar av samhället

Viktigt verktyg

Sammantaget innebär regeringens besked att pressen nu blir stor på aktörerna för att snabbt utöka antalet genomförda tester. Det är bra, för testning är ett synnerligen viktigt verktyg för att öka kunskapen om utbrottet, få en generell bild av omfattningen av smittspridningen i samhället, kunna utföra smittspårning och få ett underlag för en bättre  och mer effektiv hantering av denna pandemi. En bred testning ger också möjligheter att snabbt identifiera och följa utvecklingen för olika ”hotspots”, geografiska områden där smittspridningen är mer intensiv – och på så sätt sätta in särskilda och riktade insatser där de är som mest effektiva.

Analyser av bred testning ger också underlag för strategiska beslut och leder till större kunskap så att vi bättre kan möta en andra eller tredje våg av smittspridning. Dessutom ger det oerhört viktig information som vi kommer att ha nytta av när vi ska forska och planera inför en ny pandemi. För en sådan lär komma.

Intensiv debatt

Debatten om det låga antalet testningar i Sverige är intensiv. I mitten av april uttryckte socialminister Lena Hallengren målet att ha en testkapacitet på mellan 50 000 och 100 000 per vecka i mitten av maj.

Vi vet nu att Sverige inte är i närheten av målet. Den senaste månaden har antalet tester per vecka legat på i snitt drygt 30 000 och ökningstakten är tämligen måttlig. För att öka farten och antalet tester tillsatte regeringen den 8 maj en särskild testkoordinator, KI:s tidigare rektor Harriet Wallberg. Hon har identifierat en kombination av flera orsaker – bland annat problem med infrastruktur och logistik, men också en splittrad bild över ansvarsfördelning. Hon avslutade sitt uppdrag tidigare i veckan, efter bara en knapp månad.

Kunskap och evidens

Arbetet mot en pandemi måste bygga på forskning, kunskap och evidens. Det är särskilt viktigt när det, som i det här fallet, handlar om ett virus där många egenskaper är okända och konsekvensens av smittspridningen därmed blir extra svåra att förutse. För ett universitet som Karolinska Institutet är just forskning, kunskap och evidens själva kärnan i verksamheten. Därför har vi, med start redan i mars, byggt om delar av våra laboratorier – inte minst mikrobiom-laboratoriet i vår nya byggnad Biomedicum – och kraftigt ökat testkapaciteten för covid-19. Vi vill kunna hjälpa samhället och ta fram mer kunskap på samma gång för att skapa bättre förutsättningar att bekämpa denna pandemi – och vara bättre förberedda inför nästa.

Genom denna omställning har vi nu kapacitet att leverera omkring 50 000 testresultat per vecka. Vi vill, vi kan och är beredda att snabbt gå upp i full kapacitet. Tyvärr har endast en liten del av denna kapacitet använts så här långt.

Fört dialog

KI har sedan mitten av mars fört dialog med berörda aktörer såväl nationellt som regionalt i hela landet, med berörda myndigheter och med regeringen om vad vi kan bidra med när det handlar om att öka samhällets testkapacitet. Det finns en uttalad vilja från många håll att samverka för att gemensamt bidra till att hela testkedjans kapacitet – från provtagning av individen, via laboratorieanalys till kommunikation av resultat till den som provtagits och till ansvariga läkare och myndigheter – ska kunna byggas upp snabbt.

För att detta ska fungera måste nämligen hela kedjan fungera och flaskhalsar måste elimineras. Det handlar bland annat om logistik och olika insatser som måste samordnas. Till utmaningarna hör också att få fram fungerande samverkan mellan olika huvudmän, lösa kostnadsfrågor och juridiska frågeställningar. Till detta ska läggas ytterligare en orsak till varför det testas så lite i Sverige: Oklarheter om ansvarsfördelningen. Det har med tiden stått alltmer klart att detta har varit ett av de stora hindren när det gäller att snabbt få igång testningen i större skala.

Bra bit på väg

Nu har vi kommit en bra bit på väg när det gäller att lösa de administrativa och juridiska frågorna och mycket av övriga oklarheter är också på väg att klarna. Detalj efter detalj hittar sin lösning och det är min starka förhoppning att vi inom kort kan komma igång och använda KI:s fulla kapacitet för analyser av prover. Pågående samtal med samverkansaktörer förstärker denna förhoppning, liksom regeringens tydliga ambition som man redovisade i dag.

Vi har fått lära oss att ha tålamod i detta. Jag ska inte sticka under stol med att det stundom känts frustrerande när allmänhet, politiker och vårdpersonal ropat högt efter mer testning – och vi under många veckor haft en analyskapacitet som långt ifrån använts maximalt.

Det är dags att köra igång i full skala.

Tveklöst ställt upp

Låt mig avslutningsvis säga några ord om KI:s samverkansaktörer som tveklöst ställt upp och stöttat denna enorma omställning och omprioritering som skett av stora delar av KI:s laboratorieverksamhet under de senaste månaderna. Utan alla dem hade detta inte varit möjligt. Samarbetet med Karolinska Universitetssjukhuset och Region Stockholm är avgörande. Det är också många andra som bidragit –särskilt bör Knut och Alice Wallenbergs stiftelse samt SciLifeLab nämnas i detta sammanhang. Tack också till alla våra medarbetare på KI som har engagerat sig på ett fantastiskt sätt i det här.

Läs gärna tidigare blogginlägg på det här temat:

0 comments

Related posts