Positiva förhandssignaler om forskningens utrymme i kommande budgetpropositionen

Häromdagen kom regeringens övergripande besked om satsningar gällande forskning i den kommande budgetpropositionen. Generellt anläggs ett tydligt positivt och framåtsyftande perspektiv. Det är uppenbart att regeringen lyssnat på den intensiva debatt som varit och som inte minst Karolinska Institutet varit delaktig i.

Jag har ännu inte hunnit sätta mig in i regeringens nu publicerade förslag i detalj och dessutom är det svårt att i det här läget få en helhetsbild över hela politikområdet eftersom hela budgeten ännu inte är offentliggjord. Den lämnas över till riksdagen nu på måndag. Först då går det att göra en samlad bedömning och analys mer i detalj. Låt mig bara konstatera att jag sympatiserar starkt med de inledande rader i den text som publicerades av utbildningsdepartementet, på regeringens webbplats:

Sverige är en ledande forskningsnation med en lång tradition av investeringar i forskning och utveckling som skapar välfärd, jobb och tillväxt. För att försvara Sveriges position krävs fortsatta satsningar och stärkt kvalitet inom svensk forskning.

Konkret föreslår regeringen, tillsammans med stödpartierna Liberalerna och Centern, bland annat följande:

  • En sammanlagd forskningssatsning till Vetenskapsrådet på 1,1 miljarder kronor för 2021 och en beräknad nivåhöjning på knappt 1,3 miljarder kronor 2023. vilket motsvarar nivåhöjning på 330 miljoner kronor 2021 och 660 miljoner kronor året därpå.
  • Forskningssatsningar på totalt 372 miljoner kronor 2021 till forskningsfinansiärerna Forte, Formas och Rymdstyrelsen och för 2023 beräknas nivån till 570 miljoner kronor. Insatserna består av riktade satsningar för att möta stora samhällsutmaningar som klimat och miljö, hälsa och välfärd samt övrig grundforskning.
  • Ökat anslag till Vetenskapsrådet med 400 miljoner kronor för forskningsinfrastruktur 2021. För 2022 och 2023 beräknas nivån öka med ytterligare 50 miljoner kronor per år. Bland de centra som nämns särskilt finns SciLifeLab, som drivs gemensamt av KI, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet.
  • De så kallade basanslagen föreslås få en särskild förstärkning 2021 på en halv miljard kronor, motiverat med att det i spåren av pandemin sker en minskning av privat extern finansiering till forskningsprojekt och forskningsmiljöer. Pandemins effekt för forskningsstiftelserna har jag tagit upp flera gånger i tidigare blogginlägg.
  • Regeringens föreslår en permanent ökning av basanslagen med 720 miljoner kronor 2021 och från 2024 blir den permanenta ökningen 900 miljoner kronor.
  • Inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen avsätts 40 miljoner kronor 2021 till Vetenskapsrådet för excellenscentra, för att främja starka och strategiska forsknings- och utbildningsmiljöer. Regeringen skriver att man “vill ge långsiktigt stöd till spjutspetsforskning genom bättre möjligheter att möjliggöra rekryteringar av världsledande forskare som ges bästa tänkbara förutsättningar”.

Innehållet i budgetpropositionen är sannolikt en första indikation på de kommande prioriteringarna och satsningarna i den forskningspolitiska proposition som landar på riksdagens bord senare i höst.

Det går naturligtvis alltid att diskutera nivåer, prioriteringar och inriktningar. Vi har inte heller helhetsbilden klar för oss. Men min spontana reaktion på regeringens förhandsbesked av delar av budgetinnehållet är positiv; man verkar mena allvar med de inledningsrader som jag citerade här ovan. Sammantaget ger det här en bild av att ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, tagit till sig av de argument och den omvärldsanalys som företrädare för högskolesektorn på olika sätt framfört under framförallt det senaste halvåret. Forskningsfrågorna har tagit rejäl plats i samhällsdebatten och det är glädjande och viktigt att så många engagerar sig och tar ansvar för att lyfta fram forskningens villkor. Det som nu avslöjats ur innehållet i den kommande budgetpropositionen, visar att det går att påverka genom att föra fram sakliga argument och inte släppa taget.

Det här lovar gott för kunskapsnationen Sverige!

0 comments

Related posts