En framtid för världens barn?

Nu på fredag, 20 november, är det Barnkonventionens dag och i samband med det arrangerar Karolinska Institutet, i samverkan med Unicef Sverige, SIGHT och Svenska Läkaresällskapet konferensen: En framtid för världens barn?

Frågetecknet i titeln är ingen tillfällighet. I samband med konferensen kommer en rapport från WHO, Unicef och tidskriften The Lancet att presenteras. Rapporten har skrivits av drygt 40 experter från olika delar av världen och under arbetets gång stod det alltmer klart att det finns stora brister i utvecklingen gällande barns rättigheter, hälsa och säkerhet. Vi ser hur tidigare positiva signaler, t ex gällande tillgång på utbildning, vaccin, livsmedel, barn- och mödrahälsovård, minskad barnadödlighet med mera, avtagit under senare tid. Det är uppenbart att den här negativa tendensen riskerar att förstärkas på grund av pandemin. Den nu pågående globala hälsokrisen drabbar barn och unga oerhört hårt. Och i vanlig ordning är det de fattigaste och mest utsatta barnen som drabbas värst.

Mörka moln

Men även för barn och unga som lever under andra omständigheter och förutsättningar, finns det mörka moln på himlen. Bland annat handlar det om att den psykiska ohälsan ökar, men också att allt fler unga rör sig allt mindre – med övervikt och fetma som följd, vilket vi vet leder till ökade hälsoproblem både på kort och lång sikt. Vi ser också hur de socioekonomiska skillnaderna inom samhällen ökar, vilket leder till utslagning och utanförskap och att barn i olika grupper får olika framtidsutsikter. Pandemin har förstärkt dessa skillnader och bidragit till att människor har drabbats olika och orättvist.

Över allt detta svävar också klimathotet och att vi i dag konsumerar betydligt mer än vad Jorden kan leverera. Vi lever inte på ett hållbart sätt och vi gör det på våra barn och barnbarns bekostnad. De får betala för den överkonsumtion – inte minst av fossila bränslen – som vi ägnar oss åt här och nu.

Finns hopp

En dyster bild, med andra ord. Men det finns samtidigt rörelser och aktiviteter som inger hopp. De positiva exemplen är många. Det vi behöver göra är att lyfta och förstärka dem, samtidigt som vi arbetar brett för att medvetandegöra vår omvärld och skapa en opinion för att förstärka barnens möjligheter till en bra, trygg, säker och rättvis framtid.

Att arbeta för en hållbar värld är att arbeta för barnens framtid. FN:s Agenda 2030 är ett utmärkt och angeläget fundament i detta arbete och utifrån vad vi nu ser hända blir de 17 globala hållbarhetsmålen ännu viktigare.

Hållbarhetsperspektiv

Med utgångspunkt i KI:s Strategi 2030 och visionen att ”vi ska verka för en bättre hälsa för alla” kommer KI att fortsätta att arbeta utifrån ett framtids- och hållbarhetsperspektiv. Att sträva efter en bättre hälsa för dagens befolkning är meningslöst om våra ansträngningar och aktiviteter väsentligt försämrar kvaliteten på hälsan hos kommande generationer. Vi kan inte bara studera och förbättra villkoren för nuvarande liv utan för fortsatt liv. För detta ändamål behöver vi försöka förstå de trender och utmaningar som hotar hälsan och som hindrar våra nuvarande försök att förbättra den.

Inspiration

Min vision är att vi i Sverige kan arbeta fram en modell för tvärsektoriellt samarbete för barnhälsa som också skulle kunna fungera som en inspiration för andra länder. Utfrågningen i Riksdagen i januari i år – där ledamöter från fem olika utskott möttes för att diskutera psykisk ohälsa med fokus på barnens situation – gav oss en bra startpunkt för att stärka vårt arbete för barns hälsa (läs mer om det i ett tidigare blogginlägg). Vi behöver gå ifrån den traditionella synen om en separat och isolerad hälsosektor till en insikt om att hälsa är något som måste finnas med i samhällets alla delar.  

Jag menar att just Sverige har goda förutsättningar att leda vägen mot ett sådant paradigmskifte. Sverige kan bli en modell för tvärsektoriella insatser för hälsa.

Viktigt steg

Ett litet, men viktigt, steg mot denna vision är den konferens som vi arrangerar nu på fredag. I det här sammanhanget vill jag gärna också påminna om den konferens om hälsa och hållbar utveckling som vi höll på KI i går och som jag skrev om på bloggen i början av veckan.

Fredagens seminarium sker digitalt och pågår mellan klockan 9 och 11.30. Inledningstalet hålls av kronprinsessan Victoria och bland övriga deltagare kan nämnas socialutskottets ordförande Acko Ankarberg, företagsledaren Carl Bennett, nationella samordnaren för Agenda 2030 Gabriel Wikström samt Isabelle Axelsson från organisationen Friday’s for Future. Mer information och fullständigt program finns på KI:s webbplats.

0 comments

Related posts