KI:s roll, ansvar och uppdrag i samband med hälsokriser

I höstas fattade jag beslut om att etablera KIRP – KI:s interdisciplinära resursgrupp post pandemin. Tanken är att denna grupp bland annat ska identifiera kunskaps- och samverkansluckor och ge förslag på hur KI, på ett än mer strukturerat och genomtänkt sätt, kan bidra till att stärka samhällets beredskap inför kommande pandemier och andra hälsohot.

Nu har resursgruppen kommit med en första rapport från sitt arbete och också lagt fram ett flertal konkreta förslag på hur KI kan stärka sin roll och sina bidrag i regionala, nationella och globala insatser mot olika former av allvarliga hälsorelaterade hot.

Rapporten är indelad i fem olika insatsområden:

1. Tydliggöra KI:s roll och ansvar som samhällsbärande men fristående kunskapsmyndighet under en pandemi

2. KI-forskares interaktion med media och andra externa kontakter 

3. Skyndsamt verka för att på nationell nivå öka tillgängligheten till hälsodata och samordningen av IT-system

4. Vaccination – kompetens, kunskapsspridning och vaccinationsforskning

5. Medicinska och sociala konsekvenser efter covid-19

Inom varje område har gruppen formulerat ett antal konkreta förslag. Det handlar till exempel om vikten av att tydligare definiera KI:s roll, ansvar och mandat i samband med hälsokriser, om hur vi gemensamt kan bidra till ökad kompetens när det gäller forskarnas dialog med det omgivande samhället och om hur vi kan intensifiera och fördjupa kontakter och samverkan med andra berörda aktörer.

Mycket värdefullt

Jag vill ännu inte gå in mer i detalj om vad gruppen föreslår, men min egen spontana sammanfattning är att rapporten innehåller mycket värdefullt som vi behöver gå vidare med. Det är också viktigt att peka på att en del av det som gruppen pekar på redan till viss del är på gång, till exempel vill jag gärna lyfta upp särskilda grupp för samordning av vaccin- och vaccinationsforskning som etablerades nyligen.

En annan aspekt som pekas på i rapporten är hur pandemin visat på kommunikationens betydelse. KI:s närvaro och exponering i medier, sociala medier, i samband med olika former av öppna seminarier och i andra publika kanaler är sannolikt större än någonsin tidigare. Det här har betydelse för både allmän kännedom om KI, men också för anseende och trovärdighet. Det är viktigt att vi är medvetna om detta och också har möjlighet att ge forskare, studenter och medarbetare det stöd som behövs när det gäller just kommunikation och dialog om forskning, utbildningsfrågor eller liknande.

Pandemin förändrar

Jag har uttryckt det tidigare, men det förtjänar att upprepas; Pandemin förändrar den arena på vilken KI verkar. Det gäller inte endast tillfälligt, nu under pågående pandemin, utan också permanent. Vi kommer inte att återvända till samma läge eller likadana förutsättningar som fanns före februari 2020. Det är ett skäl till att KIRP-gruppens uppdrag och redovisningar är så viktiga. Vi behöver helt enkelt ompositionera KI utifrån en föränderlig omvärld. I det sammanhanget har vi redan ett synnerligen användbart redskap: Strategi 2030 ger oss en tydlig inriktning och de prioriteringar som anges där ligger helt i linje med den utveckling och de behov som vi nu ser växa fram och som KIRP-gruppen utgår ifrån i sin rapport.

Jag kommer nu, tillsammans med övriga i ledningen, att noga studera KIRP-gruppens rapport och förslag. Räkna med att jag återkommer i frågan.


0 comments

Related posts