Erasmus Charter ger fler chansen till internationellt utbyte

Karolinska Institutets Strategi 2030 anger vi tre strategiska vägval. Vi ska vara ett banbrytande, ett samverkande och ett globalt universitet. Det senaste dryga året har onekligen satt fokus på just dessa tre områden. I pandemins spår har vi arbetat mer banbrytande än kanske någonsin tidigare med såväl utbildning som forskning, samtidigt som samverkan med andra aktörer blivit allt viktigare, liksom vårt internationella engagemang.

Vi kan inte hantera pandemin utan att bryta ny mark, utveckla ny kunskap och samarbete med andra i Sverige och globalt. Ett virus känner inga nationsgränser som bekant. Det här måste vi lösa tillsammans. Och det är inte löst förrän det är löst för alla.

“Agera över gränserna”

Vi skriver i strategin att det “ligger i själva universitetstanken att ett
universitet måste tänka och agera över gränserna mellan regioner och generationer. Internationellt samarbete ger de perspektiv som är nödvändiga för att upprätthålla hög kvalitet i vår utbildning och forskning. Samtidigt är internationellt samarbete viktigt för oss som universitet för att kunna att ta ett globalt ansvar och förverkliga vår vision om att arbeta för en bättre hälsa för alla.”

KI arbetar på många sätt för att stärka vår internationella närvaro. Ett sådant sätt handlar om att ge våra studenter möjligheter till internationellt utbyte via Erasmus Charter för högre utbildning 2021-2027 (Erasmus Charter for Higher Education), som KI beviljats att delta i. Det innebär bland annat att KI:s studenter kan ta del av de EU-medel som finns för internationellt utbyte. Den 25 mars fastställdes att detta program, Erasmus+, totalt kommer att kunna fördela 26,2 miljarder euro till olika former av insatser och aktiviteter. Det är närapå en fördubbling jämfört med den föregående sjuårsperioden.

Stor betydelse för hela KI

Erasmus Charter kommer att ha stor betydelse för hela KI. Internationalisering ska genomsyra hela vår verksamhet och chartern är en förutsättning för att kunna delta i alla de aktiviteter som ingår i Erasmusprogrammet, till exempel lärar-, personal- och studentutbyte (när pandemin tillåter), Erasmus+ samverkansprojekt och inte minst det European University Network som KI ingår i, NeurotechEU

Majoriteten av aktiviteterna inom Erasmusprogrammet sker i Europa, men möjligheter finns även till samarbeten i hela världen. I och med chartern förbinder vi oss att följa Erasmus grundprinciper, vilka bland annat syftar till ökad inkludering, icke-diskriminering, öppenhet, hållbarhet och medborgarengagemang. KI:s Erasmus Policy Statement 2021-2027, som är en del av chartern, ligger väl i linje med både Strategi 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål.

Viktigt steg

KI ska förbereda studenter för en arbetsmarknad i Sverige, Europa och globalt och ett deltagande i Erasmusprogrammet är ett viktigt steg för att vi ska kunna uppfylla detta mål. 

Mer information om Erasmus Charter, vilka som kan ansöka, hur ansökan går till med mera, finns på KI:s webbplats. Gå gärna in och läs vidare där. Vi i universitetsledningen hoppas på ett ökat deltagande i olika Erasmusaktiviteter bland både studenter och alla personalkategorier under den kommande programperioden.

Låt mig avrunda med ännu ett citat från Strategi 2030:

Arbetsmarknaden för våra studenter är global. Det finns också en rörlighet bland studenterna efter utbildningen såväl inom landet som inom Europa och globalt. Arbete inom hälso- och sjukvården, i näringslivet eller i akademin förutsätter internationella och interkulturella
kompetenser. KI har därför ett ansvar att förbereda studenterna för ett globalt medborgarskap.”

0 comments

Related posts