Ukraina: Vi måste hjälpa till inom ramen för vår verksamhet

Situationen i Ukraina förvärras och risken för stort humanitärt lidande ökar snabbt. I söndags rapporterade FN:s flyktingorgan UNHCR att uppemot 360 000 personer flytt ur landet på bara några dygn. Det antalet lär fortsätta stiga. Parallellt blir det allt svårare att bedriva hälso- och sjukvård i ett land som befinner sig i krig, där transporter av och tillgång till läkemedel, utrustning och personal blir allt svårare.

Det här berör omvärlden, EU och Sverige i hög grad. Vi måste vara beredda att snabbt stödja och hjälpa till för möta denna humanitära katastrof och mildra konsekvenserna av den militära aggression som pågår. Det stödet kan ske på en mängd olika sätt, från att i möjligaste mån försöka nå fram med hjälpinsatser och materiel till att ta emot och hjälpa de människor som flyr undan våldet.

Vi ska bidra

Karolinska Institutet är ett av EU:s ledande medicinska universitet och för mig som rektor är det självklart att vi ska bidra i detta stöd- och hjälparbete. Både genom att kraftfull fördöma det ryska angreppet mot en självständig stat, men också genom att använda resurser och kompetenser vi besitter till exempel inom områden som katastrofmedicin och hälso- och sjukvård för de människor som befinner sig på flykt.

Som lärosäte har vi både ett moraliskt och ett formellt ansvar att samverka med det omgivande samhället, det som brukar kallas den tredje uppgiften. Är det någon gång detta är självklart och angeläget så är det i situationer som denna, där vi står inför något som snabbt kan utvecklas till en omfattande internationell samhällskris som också inkluderar avsevärda utmaningar när det gäller medicinska behov och kunskapsförmedling.

Många lärdomar

De två år som gått med pandemin har gett oss många lärdomar och erfarenheter om att hantera hälsohot, något som vi nu kan bygga vidare på på i den här situationen. Vi har redan intensifierat arbetet inom inom KI:s nya Centrum för hälsokriser (Health Emergency and Pandemic Science Center), där vi nu också har en föreståndare på plats, Johan von Schreeb. Vi etablerade också tidigt under pandemin flera resursgrupper, som vi nu kan dra nytta av i det som redan börjat utvecklas till en ny hälsokris.

Annat som redan är igångsatt eller kommer att sättas i gång den närmaste tiden:

  • Lägga ut intern information till medarbetare och studenter vid KI om situationen i Ukraina och det stöd och den hjälp som finns att få för personer som behöver det
  • Vi är i gång med att sätta samman en resurslista på forskare och experter vid KI som kan svara på olika frågor och finns som en resurs för medier och för samhället när det gäller att sprida kunskap – likt den sammanställning vi gjorde tidigt i pandemin. Vi har en skyldighet att synliggöra och tillgängliggöra den kompetens som finns vid KI. Det kan handla om allmänna medicinska frågor, men kanske särskilt om frågor som rör traumavård och katastrofmedicin. Det finns även behov att motverka desinformation, på samma sätt som under pandemin (Uppdatering: nu finns sidan publicerad)
  • Parallellt med detta har vi börjat samråda kring gemensamma insatser för Stockholm trio (universitetsalliansen KI, KTH och Stockholms universitet). KI:s kompetens avgränsad främst till medicin och hälsofrågor. I en situation som denna är det oerhört viktigt med ett interdisciplinärt perspektiv, där ämnen som t ex säkerhetspolitik, kulturhistoria, statsvetenskap, tekniska frågor också finns med och skapar en möjlighet att bättre förstå helheten. Senast underströk Coronakommissionens i sin slutrapport betydelsen av att universitetens tvärdisciplinära kompetens används under en kris
  • Vi har också etablerat dialog med både Region Stockholm och med Karolinska Universitetssjukhuset om vad vi kan och bör göra gemensamt för att förbereda oss inför ett eventuellt ökat behov av vårdinsatser om striderna skulle eskalera eller om antalet flyktingar med behov av medicinska insatser skulle öka snabbt.

Aktivt och kritiskt

Det är viktigt att vi nu följer händelseutvecklingen aktivt och kritiskt och försöker skapa oss en bild av hur det denna utveckling kan påverka KI:s verksamhet och våra möjligheter att bidra på olika sätt. Jag ser framför mig en mängd olika tänkbara scenarier och vi måste ha beredskap för olika alternativ.

Det är många som redan drabbats av de senaste dagarnas upptrappade militära aktioner. Jag vill vara tydlig med att de som drabbas kan finnas på olika sidor av de nationella territorialgränserna och att ansvaret ligger hos Rysslands myndigheter och inte hos den ryska befolkningen. Den pågående aggressionen och hoten om både upptrappning och ökad beredskap får inte innebära att vi bidrar till ökad polarisering mellan människor här hemma i vårt eget land, i våra grannskap eller på KI:s campus. I vår Strategi 2030 är vi tydliga med att KI är en miljö som ska vara fri från diskriminering, kränkningar och trakasserier. Vi har nolltolerans mot diskriminering. Läs gärna mer på KI:s webbplats om detta.

Stöd och hjälp

Det är med viss vanmakt vi nu följer utvecklingen i Ukraina och i världen i stort. Men det får inte förhindra oss på KI att ge stöd och hjälpa till så långt det går inom ramen för vår verksamhet.  

KI skickar en tydlig signal om att vi stödjer Ukraina och befolkningarna som drabbas av den pågående konflikten och de studenter och kollegor som befinner sig i konfliktområden eller som kommer därifrån.

0 comments

Related posts