Goda kliniska karriärvägar – en förutsättning för långsiktig kompetensförsörjning

Utbildning är inte något som avslutas på en examensdag. Lika lite är forskning något som avslutas vid en promovering eller avslutande av en post-doc-tjänst. En långsiktig kompetensförsörjning av framtida lärare, forskare och forskningsledare med en klinisk förankring är ytterst viktig. Inte bara för KI som universitet och för att vi ska behålla vår världsledande roll inom forskning och utbildning, utan även för vår stödjande roll gentemot det omgivande samhället, inte minst vid en hälsokris, men också för att bidra till kunskapsförsörjning och kunskapsspridning inom hälso- och sjukvården.

Det finns förbättringsmöjligheter i KI:s arbete för att skapa förutsättningar för att personer inom medicinska legitimationsyrken som disputerat ska kunna fortsätta meritera sig genom undervisning, forskning och liknande vetenskapligt arbete. Otillräcklig kompetensförsörjning, begränsad möjlighet till klinisk utbildning och begränsad möjlighet till klinisk forskning och forskarutbildning är risker som vi identifierat och där förenade anställningar och andra anställningsformer är viktiga led för att avhjälpa de riskerna. Detta är en fråga som kommit upp tidigare och i olika sammanhang inom KI:s verksamhet och ledning.

I riskarbetet har vi identifierat ett behov av att fortsätta kraftsamla kring förutsättningar för, samt nuvarande och framtida behov av, förenade anställningar och andra anställningsformer som kombinerar vetenskapligt och kliniskt arbete.

Arbetsgrupp följer upp frågan

Vicerektorerna har därför identifierat behovet av en arbetsgrupp som följer upp och tar vidare det arbete som en tidigare gjorts. Vid tidigare genomarbetande så har tre ställningstaganden kring kompetensförsörjning av kliniskt verksamma lärare och forskare gjorts:

  • Möjligheter för seniora anställningar, så som professor och lektor, både genom förenad anställning eller adjungering.
  • Fler adjungeringar på adjunkt och lektorsnivå, för att på så sätt kunna skapa möjligheter för en kombinerad klinisk och vetenskaplig karriär. Idag finns det få adjungeringar på lektorsnivån, så här finns det utvecklingspotential.
  • Förbättrad samordning av förenade anställningar mellan KI och sjukvårdsenheterna i regionen. En ökad samsyn kring behovet av strategiska rekryteringar är önskvärt.

En arbetsgrupp har nu skapats, som har till uppgift att utreda hur KI kan arbeta mer strategiskt med kompetensförsörjningen och karriärvägar för kliniska lärare och forskare

En positiv dynamik när klinisk verksamhet, forskning och utbildning samverkar

Syftet med det här arbetet och konsistoriets tillsättning av en arbetsgrupp är att möjliggöra för en långsiktig kompetensförsörjning och att på bästa möjliga sätt utnyttja den resurs som en kombinerad avställning är. Att vi har medarbetare som undervisar och examinerar studenter, och bedriver klinisk forskning, samtidigt som de är verksamma inom vården är en enorm styrka.

Jag är övertygad om att när klinisk verksamhet, forskning och utbildning samverkar skapas en positiv dynamik som utvecklar både KI:s verksamhet och verksamheten hos våra samarbetspartners inom hälso- och sjukvården. Tillsammans med hälso- och sjukvården skapar vi en ömsesidigt fördelaktig situation där vår forskning och dess resultat når ut till vård och behandling av patienter, samtidigt som vår undervisning och vår forskning får möjlighet att ta in hälso- och sjukvårdens behov och realiteter. Därigenom blir också vår verksamhet den resurs för samhällsfunktioner som den bör vara. Jag välkomnar beslutet om tillsättningen av en arbetsgrupp och jag kommer att följa dess arbete med stort intresse.

Vill du läsa mer om kliniska karriärsmöjligheter och olika typer av tjänster på KI? Besök gärna webbsidorna om Karriärstruktur för undervisande och forskande personalBefattningar vid KI och Docentur vid Karolinska Institutet.

0 comments

Related posts