On the path towards 2030

Svensk version nedan

 

Today, history was made.

At 13:30 PM the chairman of the Board of Karolinska Institutet, Mikael Odenberg, tapped the gavel and approved the new strategy for our university. Strategy 2030 is now an official document that will guide and legitimize future strategic decisions in our governing bodies including the new Faculty Board. The text will be made available on KI’s home page when the document has been completed, edited and graphically designed.

Bottom-up process

Strategy 2030 is the result of a bottom-up process that was initiated more than one year ago. Input has been provided by students and employees alike, through our visits to KI:s institutions and by way of multiple workshops and meetings at KI:s campuses and collaborating hospitals. Much of the initial work was done by a “vision group”. I take this opportunity to extend my gratitude to all of you who have contributed to and inspired our new strategy. Thanks are also due to those of you who furnished us with a fresh look from the outside. Advice has been solicited from representatives of the private and public sector, notably from several of our industrial partners and collaborating institutions. Your input is much appreciated.

Today’s decision does not imply that the former KI Strategy 2018 will sink into oblivion. An analysis of the latter strategy is now carried out and will be presented to the Board, hopefully in June 2019. Strategy 2018 has served as backdrop and inspiration for our new strategy. But Strategy 2030 differs fundamentally from Strategy 2018. We are embarking on a new path, but in doing so we will retain and nurture the success factors in the current organization.

Four areas

When I look towards the implementation of the new strategy I identify four areas that require our full attention in the years to come.

First, we have to ensure that our employees and students can draw advantage of the very best working conditions. Much has been invested over recent years in new buildings and infrastructure: now we need to gain from the investments made rather than embark on new major infrastructure projects. With increasing costs – particularly in the realm of experimental research – the challenge is to secure predictability when it comes to economy as well as career paths.

Second, we must build and strengthen society’s confidence and trust in KI as a leading medical university. This requires that our research and education are characterized by high quality and ethical and critical reflection. Our core values must be adhered to so that we can handle the difficult situations and dilemmas that arise at a medical university in the absolute forefront of research. New breakthroughs pose ethical challenges – as exemplified by the new gene editing techniques. At a leading medical university such challenges should be dealt with proactively, not reactively.

Third, with the increasing complexity of health we need all the perspectives we can get, through collaborations with other universities and organizations and through an active role on the international scene. I am firm in my belief that quality is driven by a richness of perspectives gained by national and international collaboration and by promoting diversity on campus through a sound recruitment policy.

Fourth, the dynamics in the health care sector offer new possibilities as well as challenges. We must deepen our collaboration with Region Stockholm in the realms of research, education, as well as implementation. Our new strategy places much emphasis on this important issue. We should remind ourselves that KI and Region Stockholm share the same vision: a better health for all.

Ready to contribute

Our new vision underlines that KI is ready to contribute to the development of the health care sector and the society at large. Ultimately, this is what gives us justification as a university. Our education is of paramount importance for the quality of our health services. And our curiosity-driven basic and clinical research open for scientific breakthroughs that will ultimately translate into a better and more equitable health care system.

Today’s approval of a new strategy marks the last step in a transformative year for KI. About 80 per cent of our experimental research has moved into new premises over the past months, and a new organizational structure is in place as of 1 January this year. Now begins the hard work to transform strategy to action. The ultimate goal is to strengthen KI:s position as one of the world’s top medical universities.

There is more information about today’s decision on KI’s website.

 

På väg mot 2030

I dag skrevs ett kapitel i KI:s historia när konsistoriets (KI:s styrelses) ordförande Mikael Odenberg slog klubban i bordet och därmed fattade beslutet som innebär att Strategi 2030 nu formellt är antaget av KI. Det här betyder att vi nu har ett samlat dokument som ger oss riktning och guidning för kommande strategiska beslut inom våra olika ledningsorgan, inklusive den nya fakultetsnämnden. Strategitexten kommer att finnas tillgänglig på KI:s webbplats så fort den är redigerad och grafiskt layoutad.

Arbetet med Strategi 2030 har pågått under ett drygt år och har medvetet varit en process som byggts upp underifrån, genom besök på KI:s institutioner och campus, många arbetsgrupper och workshops, samverkan med partners osv. Mycket av det initiala arbetet gjordes av en särskilt tillsatt visionsgrupp, och jag skulle vilja ta tillfället i akt och tacka alla ni som på olika sätt bidragit i den här processen. Stort tack också till dem som gett oss värdefulla externa perspektiv, råd och tips – det har varit mycket värdefullt.

Beslutet om vår nya Strategi 2030 innebär inte att den tidigare strategin (2018) faller i glömska. Tvärtom pågår nu en uppföljning och analys av hur denna föll ut och resultatet av denna granskning kommer att redovisas för konsistoriet, sannolikt på nästa möte i juni. Helt klart så har den tidigare strategin fungerat som en viktig bakgrund och inspiration i arbetet med den nya. Jag vill dock gärna poängtera att Strategi 2030 skiljer sig fundamentalt från Strategi 2018 på flera avgörande sätt.

När vi nu går in i nästa fas, implementeringen av den nya strategin, är det främst fyra områden jag vill framhålla som väsentliga under åren som kommer:

För det första: Vi måste säkerställa att medarbetare och studenter vid KI får en optimalt bra miljö att verka i. Under senare år har vi investerat mycket i nya byggnader och moderniserad infrastruktur. Det handlar nu om att skapa förutsättningar för att kunna tillgodogöra dessa investeringar så bra som möjligt. Med höga investeringskostnader följer nya utmaningar när det gäller att säkerställa förutsägbarhet och goda villkor för både ekonomisk hållbarhet och möjligheterna att göra karriär.

För det andra: Vi måste ständigt arbeta för att stärka KI:s anseende och förtroende som ledande medicinskt universitet. Det innebär bland annat att den verksamhet som sker här ska vara av hög kvalitet och bygga på en etisk plattform byggd på sund kritisk reflektion och öppenhet. Vår värdegrund och de kärnvärden som ska identifiera vår verksamhet måste utformas och byggas på ett sådant sätt så att de är hållbara i ett föränderligt samhälle, där nya medicinska upptäckter, inte minst inom gentekniken, ställer nya svåra etiska frågor – som behöver besvaras. Här måste KI vara proaktiva, inte agera reaktivt.

För det tredje: Med ett allt bredare och mer komplicerat perspektiv kring hälsofrågor, måste vi också bredda vår samverkan med andra aktörer såväl i Sverige som internationellt. Att ha många perspektiv och delta i breda samarbetskluster blir allt viktigare. Här måste vi också se på vår egen verksamhet och stödja en utökad mångfald på våra campus genom en breddad rekryteringsbas.

För det fjärde: Dynamiken i hälsosektorn leder både till nya utmaningen och nya möjligheter. Vi behöver ytterligare fördjupa vårt samarbete med Region Stockholm när det gäller forskning, utbildning och implementering. Vår nya strategi pekar ut just detta som en särskilt viktig del och det är angeläget att vi också konsekvent påminner varandra om att vi har ett gemensamt mål: Bättre hälsa för alla.

Strategi 2030 innebär att KI står redo att trappa upp arbetet och insatsen när det gäller att bidra till att utveckla hälso- och sjukvården i synnerhet och samhället generellt. Ytterst är det detta som rättfärdigar ett universitets existens.

Beslutet i dag markerar det sista steget under ett år som för KI:s del präglats av förändringar och reformer.  Omkring 80 procent av vår experimentella forskning har flyttat in i nya lokaler och från årsskiftet finns en helt ny organisatorisk struktur på plats.

Nu inleds det omfattande arbetet med att omvandla strategin till verksamhet och aktiviteter. Det absoluta målet med detta är att stärka KI:s position som ett av världens ledande medicinska universitet.

Läs gärna mer om Strategi 2030 och om beslutet på KI:s webbplats.

0 comments

Related posts