Välkommen till nytt år på Karolinska Institutet

English version below

Mycket talar för att 2022 kommer att bli ett utmanande år. Pandemin kommer naturligtvis fortsätta sätta sin prägel över oss alla och den senaste utvecklingen när det gäller varianten omikron och den snabbt ökande smittspridningen, visar ju med all önskvärd tydlighet att pandemin är långt ifrån över. Det här viruset gäckar oss ständigt och sätter kontinuerligt forskning, kunskapsutveckling, medicinsk behandling och preventiva samhällsinsatser på nya prov.

I de fattigare och mer utsatta delarna av världen, där vaccinationerna endas når upp i enstaka procent av befolkningen, är smittspridningen stor och här finns en uppenbar risk att nya varianter av viruset utvecklas – något som i sin tur kan drabba resten av världen.

Följderna av pandemin

Men vad som kanske är ännu mer allvarligt, åtminstone i vissa regioner, är följderna av pandemin. Det rör sig om allt ifrån större problem med andra sjukdomar på grund av försämrad tillgång till vård och behandling till omfattande sociala och socioekonomiska försämringar, bristande skolgång och ökad psykisk ohälsa.

Det är med andra ord lätt att måla 2022 i mörka färger. Samtidigt är det uppenbart att det också finns ljuspunkter. Den kraftsamling som världen gjort mot detta virus är remarkabel. Det gäller inte minst det internationella samarbetet kring covid-forskning, som lett till en kunskapsutveckling som faktiskt är helt enorm. Jag är väldigt glad över att KI finns mitt i denna stora internationella rörelse och att våra forskare också är med och driver utvecklingen inom många fält.

Decennier av grundforskning

Vi får vi inte heller glömma att bakom de genombrott vi har sett det senaste året så ligger det decennier av grundforskning. Det är den långsiktiga grundforskningen som skapar grunden för vetenskapliga genombrott. Nu gäller det att stärka den interdisciplinära forskningen så att vi står bättre förberedda nästa gång vi utsätts för en pandemi eller annan typ hälsokris. Genom etableringen av vårt Health Emergency and Pandemic Science Center ska KI kunna bidra till detta på ett ännu tydligare och mer aktivt sätt.

WHO:s generaldirektör Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus höll en allvarlig ton, men uttryckte ändå ett visst hopp i ett uttalande han gjorde i samband med årsskiftet:

Narrow nationalism, me-first approaches, vaccine hoarding and inequity: all these failures and more have powered the pandemic. The longer inequity continues, the greater the chance of this virus mutating into new variants that we can neither prevent nor predict, locking us into a cycle of continued loss, hardship and restrictions. But if we end inequity, we end the pandemic, and end the global nightmare we have all lived through. And this is possible. Vaccine production is ramping up. During December, COVAX shipped its 800 millionth vaccine dose, half of which have been shipped in the past three months. This trend can and must continue.”

WHO-chefen angav även tre nyårslöften, som jag gärna skriver under på och som också ligger helt i linje med KI:s uttalade mål och vision:

My first resolution is to do all I can to help end the pandemic, in collaboration with all governments, stakeholders and communities. To do that, we need all countries to work together to reach the global target of vaccinating 70% of people in all countries by the middle of 2022.

Second, we need to build a stronger global framework for global health security. 2022 marks the start of a negotiations by countries on a global pandemic accord to strengthen the governance, financing, systems and tools the world needs to prevent, prepare for, detect and respond rapidly to epidemics and pandemics.

And third, all countries must invest in stronger primary health care, as the foundation of universal health coverage.”

Men bortsett från den pågående pandemin, dess effekter och det vi måste göra för att bekämpa den, så har vi många andra viktiga teman att gå vidare med när vi nu inleder det nya året. Några exempel:

 • Frågor som rör ansvarsfull internationalisering, akademisk frihet och institutionell autonomi kommer att vara alltmer aktuella och väsentliga frågor, för akademin i stort och för KI. Här finns det en hel del arbete på gång, inte minst räknar jag med att kunna initiera en internationell diskussion i dessa frågor i samband med en konferens i maj. Vi kommer också under våren att mer formellt presentera etableringen av KI:s nya rådgivande grupp för globalt engagemang, som består av internationella experter och som i praktiken varit igång sedan augusti
 • Stärkta förutsättningar och villkor båda för den kliniska forskningen och den experimentella forskningen. Handlar t ex om långsiktighet i finansiering, legala och praktiska möjligheter att använda patientdata, fungerande, modern och väl utbyggd infrastruktur
 • Fortsätta och förstärka den positiva utvecklingen när det gäller samverkan med Region Stockholm. Här handlar det, bland mycket annat, om den gemensamma satsningen på precisionsmedicin och om samarbete för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för verksamhetsförlagd utbildning
 • Fortsatt satsning på att skapa en innovativ, kreativ och högkvalitativ hub i Stockholmsregionen för life science. Här händer det mycket, inte minst runt KI:s båda campus i Flemingsberg och Solna. Bland annat kan nämnas den kommande etableringen av IVI (International Vaccination Institute) och den nu pågående byggnationen av fastigheten Forskaren i Hagastaden
 • Valåret 2022. I september är det dags för svenskt val och vi behöver arbeta aktivt för att lyfta högre utbildning och forskning som viktiga valfrågor. För det här är viktigt – det handlar om Sveriges framtid som ett framgångsrikt innovationsland. Förra valet lyste de här frågorna närmast med sin frånvaro
 • Under 2021 har KI gjort en rejäl satsning på att utveckla pedagogik, teknik och lärande kring våra utbildningar och det arbetet kommer vi att fortsätta med under 2022. Utbildning och undervisning är en lika självklar som prioriterad del av KI:s verksamhet och under senare år har vi tagit stora steg framåt, inte minst under de två åren med pandemin som bl a lett till att vi varit tvungna att investera i digital teknik och kunnande på ett sätt som sannolikt inte skett annars – faktiskt en bra sak som pandemin fört med sig…

Slutligen vill jag uttrycka en mycket konkret förhoppning inför det här nya året. I april är det sex år sedan som Ahmadreza Djalali greps och fängslades i Iran.

Låt 2022 bli året då han släpps fri, omedelbart får den vård han behöver och kan återvända till ett liv tillsammans med sin familj.


Welcome to a new year at Karolinska Institutet

2022 might turn out to be a challenging year. The pandemic will continue to make its mark on us all and the rapid spread of the omicron variant is ample proof that the current health crisis is far from over. This virus eludes us and puts research, education, treatment, and prevention to the test.

In the poorer and most vulnerable parts of the world, where the vaccination rate is low, there is a risk of widespread infections and viral mutations – something that, in turn, can affect the rest of the world. The pandemic impacts health also through reduced access to care and treatment, inadequate schooling, and deteriorating mental health.

In other words, it would be easy to paint 2022 in gloomy colours. Yet there are obvious bright sides too. The way the world has pulled together to fight this virus is remarkable and has generated a wealth of knowledge in record time. I am delighted that KI is in the middle of this vast international movement and that our scientists are at the forefront in many fields.

Decades of basic research

And we must not forget that behind the advances that we’ve seen over the past two years lie decades of basic research, the long-term work that sows the seeds of scientific breakthroughs. We now have to reinforce interdisciplinary research to prepare ourselves better for the next pandemic or health crisis. With the establishment of our Health Emergency and Pandemic Science Centre, KI’s contribution to these efforts will be even more explicit and powerful.

Despite the serious tone of his new year statement, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director-General of the WHO, nevertheless held out a candle of hope:

Narrow nationalism, me-first approaches, vaccine hoarding and inequity: all these failures and more have powered the pandemic. The longer inequity continues, the greater the chance of this virus mutating into new variants that we can neither prevent nor predict, locking us into a cycle of continued loss, hardship and restrictions. But if we end inequity, we end the pandemic, and end the global nightmare we have all lived through. And this is possible. Vaccine production is ramping up. During December, COVAX shipped its 800 millionth vaccine dose, half of which have been shipped in the past three months. This trend can and must continue.”

He also made three New Year resolutions, which I also subscribe to, and which are fully in line with KI’s objectives and vision:

My first resolution is to do all I can to help end the pandemic, in collaboration with all governments, stakeholders and communities. To do that, we need all countries to work together to reach the global target of vaccinating 70% of people in all countries by the middle of 2022.

Second, we need to build a stronger global framework for global health security. 2022 marks the start of a negotiations by countries on a global pandemic accord to strengthen the governance, financing, systems and tools the world needs to prevent, prepare for, detect and respond rapidly to epidemics and pandemics.

And third, all countries must invest in stronger primary health care, as the foundation of universal health coverage.”

Besides all the activities coupled to the ongoing pandemic, there is much on our agenda for 2022. Here are some key points:

 • Issues concerning responsible internationalisation, academic freedom, and institutional autonomy will become increasingly pressing for KI and for academia at large. Much is already being done, and I expect to be initiating an international debate on such matters at a conference in May. In this conference we will engage our international Advisory Group for Global Engagement, which has in effect been operating since last August.
 • Stronger foundations and conditions for both clinical and experimental research. We will look at issues like financial sustainability, legal and practical opportunities to use patient data, and access to effective, modern, and well-developed infrastructure.
 • Sustain and enhance positive trends in our collaboration with Region Stockholm. Among other things we will see how we can bolster our collaboration in the field of precision medicine and how we can create the best possible conditions for clinical placements of our students.
 • Our continuing efforts to create an innovative, creative and high-quality  life-science hub in the Stockholm region. Much is being done,  especially around KI’s Flemingsberg and Solna campuses, such as the forthcoming establishment of the IVI (International Vaccination Institute) and the construction of the Forskaren i Hagastaden building.
 • The 2022 election. Sweden will go to the polls in September, and we need to do all we can to bring higher education and research onto the political agenda. In the previous election, these issues were pretty much conspicuous by their absence
 • In 2021, we worked hard to develop pedagogical, technical, and learning aspects of our programmes and courses, and we will continue to do so in 2022. We will retain our focus on teaching and education and see how we can benefit properly from the investments that have been made in digital technologies under the current pandemic.

In closing, I’d like to express a very concrete hope for the new year: that 2022 will be the year that sees the release of Ahmadreza Djalali and his return to his family and his work here in Sweden.

0 comments

Related posts