Tack för 2019!

English version below

Karolinska Institutet kan lägga ännu ett intensivt år bakom sig. Den omfattande flyttprocessen som till största delen genomfördes under föregående år, är nu slutförd. En ny organisation var på plats vid årsskiftet, i våras antogs KI:s Strategi 2030 och arbetet med att omsätta strategin i verklig verksamhet är i full gång. Parallellt har vi inlett en grundläggande och genomgripande översyn av vårt gemensamma verksamhetsstöd och utvecklar konsekvent vårt interna kvalitetsarbete. Syftet är att stärka förutsättningarna för att driva forskning och utbildning i världsklass.

Sammantaget står KI nu stabilt och väl rustat inför framtiden. Många nödvändiga utvecklingsinsatser och investeringar är genomförda, liksom omfattande satsningar i infrastruktur och förbättrade arbets- och studiemiljöer.  Och mer är på gång. Inte minst när det handlar om olika samverkansaktörer inom life science som etablerar sig och sina verksamheter både i och runt Solna/Hagastaden och Flemingsberg. Det goda samarbetet KI har med Akademiska Hus är i denna kontext mycket viktig.

Förstärker

Det är mycket tillfredsställande att KI inte bara behåller, utan i många fall också förstärker, sin position i de mest ansedda globala rankningarna av universitet. Under 2019 fick vi ytterligare ett flertal sådana besked – bland annat utsågs KI:s tandläkarprogram till världens bästa av ett av de mer ansedda rankningsinstituten. I den senaste Shanghai-rankningen noterar KI en bättre placering än någonsin tidigare och vi kan även se tillbaka på framgångar när det gäller anslag inom de europeiska forskningsrådet, ERC – senast nu i oktober då två av sex svenska forskare som fick ERC Synergy Grant var från KI. Även på nationella arenan har KI:s anseende bland allmänheten börjat stiga igen efter några års tillbakagång. Till detta kan läggas ett fortsatt högt söktryck till våra utbildningar.

Att andra lyfter upp KI som ett föredöme och ger oss bra omdömen är naturligtvis både roligt och inspirerande. Framförallt är det ett mycket gott betyg till vår forskning och utbildning. Det vore dock ett grundläggande misstag att slå sig till ro och invagga sig i tron att allt därmed är perfekt för all evinnerlig framtid. En sådan inställning är inte bara olämplig; den är direkt farlig.

Trovärdighet, anseende, tilltro och tillit är något som måste förtjänas igen och igen och igen, genom hårt arbete, välskött verksamhet, gedigen kvalitet, goda förutsättningar och synnerligen kompetenta medarbetare och studenter. Det finns inga genvägar och det finns ingen tid för att luta sig tillbaka.

KI befinner sig på en ständig utvecklingsresa, vilket är exakt det ett universitet ska göra: Det ska vara i rörelse, blicka framåt och drivas av nyfikenhet, kunskapstörst och upptäckarlust.

Utmaningar

Vilka utmaningar ser vi då inför de närmaste åren?

På den globala arenan sammanfattas de mycket väl i FN:s agenda 2030 och de 17 målen för en hållbar utveckling. KI har konsekvent arbetat för öka medvetenheten om hälsofrågornas viktiga ställning och betydelse i flertalet av hållbarhetsmålen. En god och jämlikt fördelad hälsa är en absolut förutsättning för en positiv utveckling för vår värld – hälsofrågorna hänger intimt samman med klimatförändring, miljöförstöring, kunskapsdelning, resursfördelning och innovationskraft, men i förlängningen också med frågor som rör jämlikhet, jämställdhet, demokrati, rätt till utbildning och drägliga levnadsförhållanden för alla.

Även i vår närvärld finns konkreta utmaningar. Ska KI kunna behålla och förstärka den önskvärt höga nivån på utbildning och forskning, är en fungerande samverkan med universitetssjukvården i region Stockholm, och alldeles särskilt med Karolinska Universitetssjukhuset, en absolut förutsättning. Under det gångna året har rapporterna duggat tätt om att den ekonomiska situationen för sjukhuset är synnerligen besvärlig – med besparingar och varsel om uppsägningar som följd.

För KI är det högst väsentligt att den omställning av hälso- och sjukvården som sker i Stockholm inte försämrar våra gemensamma förutsättningar för fortsatt försörjning av kompetens och kunskap i regionen. I praktiken innebär detta främst att resurser för god tillgång av verksamhetsförlagd utbildning och klinisk forskning garanteras. Det här är vår högsta prioritet nu, och det kommer att vara vår högsta prioritet på nyåret. Samarbetet med regionen är reglerad av ett avtal (ALF-avtalet) som måste respekteras. Det här är viktigt för att vi ska nå vårt gemensamma mål: en ännu bättre hälso- och sjukvård. Och det är avgörande för att vi ska kunna nyttiggöra alla investeringarna som är gjort i kompetens och infrastruktur över de senaste decennierna.

Life science

Ett gott samarbete mellan Region Stockholm och KI är också viktigt  i skenet av den uttalade ambitionen att Stockholm ska utvecklas till ett av världens mest framstående life science-kluster och att Sverige ska bli en ledande life science-nation.

I detta är KI berett att ta en drivande roll och vi har under året tagit flera initiativ i den riktningen. Detta ligger också helt i linje med vad vi skriver i Strategi 2030: ”KI ska vara en motor i att realisera Sveriges potential inom life science och samla relevanta aktörer”.

Låt mig också avslutningsvis nämna några ytterligare och personliga KI-höjdpunkter från det år som snart ligger bakom oss.

  • Den 8 mars lanserade KI, tillsammans med KTH och Malmö universitet, ett forsknings- och samverkansprogram om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier och hur svensk högskolesektor gemensamt kan förbättra arbets- och studiemiljön på våra lärosäten. Nu i januari är det nya dialogmöten på gång i Malmö. Göteborg och Stockholm.
  • Senare samma månad genomfördes Konferensen ”Rethinking Higher Education”, i samverkan med Chalmers, Göteborgs universitet och Kungliga Vetenskapsakademin, om den högre utbildningens roll för en mer hållbar utveckling.
  • Under året beslutade vi också att internt prioritera insatser för att minska KI:s klimat- och miljöpåverkan, bland annat genom att minska på antalet flygresor och öka antalet resfria möten. Detta har gett resultat, kan jag avslöja redan nu.
  • Och, inte minst: varje vecka kan vi läsa om nya genombrott i KI:s forskning som uppmärksammas nationellt och internationellt. Och lika ofta får vi besked om att KI-forskare har vunnit ärorika priser eller fått prestigefulla anslag från nationella eller internationella forskningsfinansiärer.

Det här är viktiga markeringar om att Karolinska Institutet inte är ett universitet som lever isolerat från omvärlden. Tvärtom ska vi finnas mitt i den och vara en aktiv part i samhällsdebatten. Detta engagemang kommer vi att fortsätta utveckla under 2020.

Med dessa ord vill jag passa på tillfället att tacka er alla på KI, studenter, forskare och andra medarbetare, för alla era insatser under 2019 samt önska er en riktigt skön och vilsam ledighet under de stundande helgerna.

Vi hörs igen efter nyår!

 

Looking back on 2019 – with best wishes for 2020

Karolinska Institutet can look back on a busy year.  The move into new premises has been completed and a new organization is in place. A new strategy has been adopted and the operationalization of this strategy is in full swing. In parallel, we have initiated a thorough review of our support services and quality assurance system. The purpose is to provide a sound base for world-class research and education.

KI is now well equipped for the future. Extensive investments have been made in infrastructure and learning environments. And life science clusters are developing and consolidating in and around Solna / Hagastaden as well as in Flemingsberg. The good collaboration with Akademiska Hus is important in this context.

Strengthens

I am happy to see that KI not only retains, but in many cases also strengthens, its position in the most prestigious global rankings of universities. In 2019, KI’s odontology program was ranked as the world’s best. In the latest Shanghai ranking, KI was better positioned than ever before, and we can also look back on a high return from the European Research Council – most recently in October when two KI  researchers who received ERC Synergy Grants. Even in the national arena, KI’s reputation among the public has begun to rise again after a few years of decline. To this can be added a continued high competition for our educational programs.

However, there is no place for complacency. Credibility, reputation, and trust are ephemeral and must be earned through hard work, high quality, and due attention to the need for critical and ethical reflection.

Challenges

What challenges do we see in the coming year?

On the global stage, the challenges ahead are very well summarized in UN´s Agenda 2030 and the 17 goals for sustainable development. Health figures prominently in most of these goals and KI has consistently worked to raise awareness about this.  We see how health is intimately linked to climate change, environmental degradation, and resource distribution and we realize that good and equitable health is a prerequisite for sustainable development.  This realization is firmly embedded in our new vision that says that we should strive for a better health for all.

On the regional level, it is of utmost importance that research and education are duly safeguarded through the current restructuring of the health care system. This restructuring process is now compounded by a severe economic crisis that impacts our most important collaborative partners – the hospitals in the Stockholm region. Research and education constitute the platform for high quality health care and also serve as the very foundation for life sciences. This platform and this foundation must not be allowed to crack as this would have serious long-time consequences for health care and for the regional development at large. It is incumbent on the political decision makers in our region to factor in the needs of research and education in each and every decision that pertains to the management and organization of the hospitals and health services. After all, our goal is the same: a better health care in the Stockholm region.

Some highlights

Finally, let me mention some KI highlights from the year that is soon behind us.

  • On March 8, KI, together with KTH and Malmö University, launched a research program on gender-based vulnerability and sexual harassment. The aim is to provide an evidence base to improve the work and study environment at Swedish universities. In January there will be new dialogue meetings in Malmö, Gothenburg and Stockholm.
  • In late March, KI hosted a Conference entitled “Rethinking Higher Education”, in collaboration with Chalmers, University of Gothenburg and the Royal Academy of Sciences. The conference drew several hundred students from several universities and also saw a broad attendance of teachers and university leaders.
  • During the year, we decided to prioritize efforts to reduce KI’s climate and environmental impact, by reducing air travel and increasing travel-free meetings. This has had positive impact. More about this later.
  • Not least: every week, we can read about new breakthroughs in KI’s research that attract attention nationally and internationally. And just as often we learn that KI researchers have won honorable awards or received prestigious grants from national or international research funders. It is a privilege to be part of an organization that leads the way in research as well as in education.

I would like to take this opportunity to thank all of you – our students and employees – for all your efforts during 2019. It is through your efforts that KI attains its global impact. With great expectations for 2020 I wish you a nice and peaceful holiday season.

 

0 comments

Related posts