KI-strategi för informationshantering – en nyckelfaktor för framtiden

I vår Strategi 2030 skriver vi att KI ska ha en “informationshantering i framkant” och att “utbildning och forskning av hög kvalitet förutsätter generellt en aktiv och ständigt pågående utveckling av datahantering och IT-stöd”. Nu följer vi upp detta med ett eget projekt som vi hoppas ska göra KI ännu mera framgångsrikt.

Sett i ljuset av den globala utvecklingen inom medicinsk forskning och utbildning, samt KI:s position och ambitioner som ett världsledande medicinskt universitet, så är kraven på vår hantering av information och informationsteknik mycket höga. Och förväntningarna på vad vi kan erbjuda forskare, lärare och studenter överstiger vida vad vi hittills har kunnat leverera. Därför beslutade vi förra året om en universitetsgemensam strategi för informationshantering, inkluderat alla processer och all teknik som stödjer hantering av data och information på KI.

Det är alltså ett omfattande och stort arbete som nu kommit en bit på väg.

Strategin är framtagen för perioden fram till 2022, och fokus ligger främst på följande insatsområden:

 • Tydlig IT-styrning och uthållighet i förändringar
  KI ska systematiskt följa upp nyttan av varje investering och förändring
 • Flexibilitet, transparens och säkerhet i IT-tjänster
  KI ska erbjuda säkrare, mer flexibla och mer kostnadseffektiva lösningar till institutionerna
 • Strukturer för utveckling av lärandemiljöer och studentdialog
  Klassrummen ska digitaliseras och virtualiseras, och studenterna skall få uppleva ett digitalt campus i världsklass
 • Hantering av forskningsdata och information
  KI ska stödja forskargrupper i hantering av data längs hela forskningsprocessen med hjälp av digitala forskningsmiljöer.
 • En sammanhållen infrastruktur med Region Stockholm, och effektiv samverkan i nationella och globala organ
  Hantering av hälsodata från regionen för forskning och utbildning ska förenklas, och KI ska bli en aktiv och tydlig aktör i de organ som bygger vår nationella infrastruktur för medicinsk forskning

I allt detta krävs ett helhetsperspektiv. För närvarande är KI:s IT-verksamhet i hög grad decentraliserad, med en liten central IT-avdelning och en stor andel IT-verksamhet förlagd till institutioner och övriga stöd- och förvaltningsfunktioner. Nästan hälften av universitetets institutioner hanterar själva all sin IT-verksamhet och omfattningen varierar från ett antal heltidsanställda och egen datahall till institutioner med ett fåtal IT-tekniker. I några fall samarbetar institutioner om IT-verksamheten.

Modernisera och harmonisera

Under de senaste åren har KI arbetat för att modernisera och harmonisera IT-infrastrukturen. Anpassning till nya byggnader, uppgradering till LADOK 3 (IT-system för studenters registrering och resultat), centralisering av viss institutions-IT och införande av nytt system för behörighets- och identitetshantering är några exempel.

Det har varit välmotiverade och nödvändiga investeringar. Samtidigt visar vår översyn dock att styrning och hantering av IT saknar en gemensam struktur och samsyn, vilket gör oss ineffektiva. Det finns otydligheter om vem som ska göra vad, et vill säga hur mandat och uppdrag ska fördelas. Vi kan också konstatera att uppföljningar efter IT-förändringar är ytliga eller ibland saknas helt. Kunskapen om de effekter och nyttor som satsningarna skulle leda till är därför ibland bristfälliga.

Utbildningens krav

Dessutom finns det ytterligare ett tungt vägande perspektiv i det här sammanhanget: Utbildningens krav på och behov av en modern och uppdaterad IT- och informationshanteringsstruktur.  Flera nya pedagogiska innovationer som syftar till att öka engagemanget bland studenter är baserade på digital teknik. Det handlar om allt från utveckling av virtual reality-simuleringar till teknik som ger möjlighet att på ett ännu mer sofistikerat sätt individanpassa utbildning utifrån studenters kompetensnivå och personliga studiepreferenser.

En annan aspekt är de växande kraven på Open Science, vilket bl a ställer höga krav på att forskningsinstituten och enskilda forskare har kunskap om nya sätt att hantera publikationer och forskningsdata.

Många skäl

Sammantaget finns det många skäl och motiv för KI att se över och förändra vår informationshantering. Målet är att skapa bästa tänkbara möjligheter för en gemensam struktur för informationshantering, så vi så effektivt som möjligt samverkar och centraliserar hanteringen av information och IT. Jag är medveten om att detta kan komma att upplevas som en förändring till det sämre på en del håll inom KI, särskilt där det i dag finns en väl fungerande struktur för dessa frågor.

Men jag är övertygad om att den här strategin och de förändringar den kommer att leda till, på sikt kommer att stärka KI:s beredskap och möjligheter att svara på de snabbt växande kraven och behoven av en väl fungerande IT- och informationshanteringsstruktur. Om vi ska kunna fortsätta vara ett världsledande medicinskt universitet är det här en nödvändig väg att gå.

Ensam är inte stark i det här sammanhanget. Vi måste ta oss an dessa utmaningar tillsammans.

Delar av ovanstående text är hämtad från KI:s Strategi för informationshantering. Den kan laddas ner här.

0 comments

Related posts