Academic freedom in the time of COVID-19

Svensk version nedan

As rector and president of Karolinska Institutet I am obliged to – and proud to – defend academic freedom. Academic freedom comes with no “buts”. Academic freedom must have no constraints – except those set by law.

Academic freedom is an enormous privilege – for us, as academics, and for the society at large. Academic freedom is a prerequisite for societal development. To enjoy this privilege in full, we have to safeguard it, by due attention to facts, by critical and ethical reflection, and by a modesty instilled by uncertainty. Not least when it comes to Covid-19 is modesty in place. We are dealing with a new virus. “New” means that the virus comes with no manual as to how we should handle it. We have no manual when it comes to the treatment of the individual patient and we have no manual when it comes to the measures taken to protect the society at large. We have to navigate in uncharted territory.

Decent debate culture

Serious debate calls for a decent debate culture. My call for a decent debate is not an attack on academic freedom – but a defense of it. We as academics – and the society that we serve – are better off if we approach the debate with humility and tolerance. The new corona virus has proved to be a treacherous enemy. The last thing we should allow it to do is to undermine the public discourse and the trust that we so sorely need when a crisis hits.

The best defense of academic freedom in the time of COVID-19 is to call for a debate that is open to all opinions and that is built on facts when facts are available, on reliable sources when such exists, and on a critical and ethical reflection that mirrors the gravity, complexity, and uncertainty of the issues at hand.

Should be an arena

A university is and should be an arena for debate – to serve as such is what is expected of us and is part of our mission. Public outreach is the ”third task” of a university and in time of crisis a particularly important one. We encourage our researchers to engage in the public debate and to contribute with knowledge from their respective expert areas.

Over the past few days I have received a number of questions regarding KI´s attitude towards specific views expressed by KI employees. My response is clear: A university cannot and should not take a stand on the opinions voiced by individual researchers. As a university our role is to protect the right to voice one’s opinions and to call for an informed and serious debate.

 

Akademisk frihet under covid-19

Som rektor för ett universitet är jag skyldig – och stolt över – att försvara den akademisk friheten. Akademisk frihet får inte ha några begränsningar.

Akademisk frihet är ett enormt privilegium för oss som akademiker och för samhället i stort. Det är en förutsättning för samhällsutveckling. För att kunna njuta av detta privilegium fullt ut måste vi skydda det genom att ta ansvar. Det handlar om att konsekvent vara uppmärksamma på korrekt fakta och kunskap, att reflektera kritisk och utifrån en etisk plattform och ha en ödmjuk inställning till osäkerhet.

Inte minst när det gäller covid-19 är denna ödmjukhet viktig. Vi har att göra med ett nytt virus. “Nytt” betyder att det med viruset inte medföljer en färdig manual för hur vi ska hantera det. Vi har ingen manual när det gäller behandlingen av den enskilda patienten och vi har ingen manual när det gäller de åtgärder som vidtagits för att skydda samhället i stort. Vi måste navigera på okända vatten.

Anständig debattkultur

En seriös debatt måste bygga på en anständig debattkultur. Att säga detta är inte ett angrepp på akademisk frihet – utan ett försvar av den. Vi som akademiker – och det samhälle som vi verkar i – tjänar på en debatt byggd på ödmjukhet och tolerans. Det nya coronaviruset har visat sig vara en lömsk fiende. Vi bör inte låta det undergräva kvaliteten på den offentliga diskursen och det förtroende som behövs när en kris inträffar.

Det bästa försvaret för akademisk frihet under covid-19 är att föra och kräva en debatt som är öppen för alla åsikter, som bygger på fakta när fakta finns tillgängliga, på tillförlitliga källor när sådana finns och på en kritisk och etisk reflektion som speglar allvar, komplexitet och osäkerhet i de aktuella frågorna.

En arena

Ett universitet är och bör vara en arena för debatt – det är vad som förväntas av oss och det är en del av vårt uppdrag. Att dela med sig av kunskap är universitetets ”tredje uppgift” och i kristider är denna uppgift särskilt viktig. Vi uppmuntrar därför våra forskare att delta i den offentliga debatten och att bidra med kunskap från sina respektive expertområden.

Under de senaste dagarna har jag fått ett antal frågor om KI:s inställning till specifika synpunkter uttryckta av KI-anställda. Mitt svar är tydligt: Ett universitet kan inte och bör inte ta ställning till åsikter från enskilda forskare. Som universitet och statlig myndighet är vår uppgift att skydda rätten att uttrycka sina åsikter och vara arena för en informerad och seriös debatt.

 

4 comments

Bengt Forss

Bengt Forss

Tack. Utmärkt!

Mats Ericson

Mats Ericson

Klockrent, utmärkt bra statement av KI:s rektor rörande akademisk frihet som jag som förbundsordförande för fack- och professionsförbundet SULF (Sveriges Universitetslärare och Forskare) stödjer till 100% !!! /Mats Ericson , professor KTH

Rolf Folkesson

Rolf Folkesson

Du skriver starkt och välformulerat om forskares rätt att uttrycka sina åsikter. Din tydliga och klara röst behövs. Kan tyckas självklart men tyvärr förefaller din uttolkning av universitetets uppgifter inte vara den värdegrund som styr alla universitet. Se bara t ex behandlingen av Inga-Lill Aronsson vid Uppsala universitet och nedstängningen av kursen "Externatet" i Lund.

Zivile Zigaite-Moro

Zivile Zigaite-Moro

Thank You! This message is so important, after several uneasy weeks for many of us.

Related posts