Vi ser med oro på utvecklingen i Hongkong

Det är med ökad oro som jag följer den politiska utvecklingen i Hongkong och i Beijing. En ny säkerhetslag infördes tidigare i Hongkong av Kinas ledning som bland annat ger Kina långtgående rättigheter att inskränka yttrandefrihet, demonstrationsfrihet och att åtala invånare i Hongkong inom det kinesiska rättssystemet. I förra veckan fick vi också besked om att tre unga personer, som förra året deltagit i protesterna mot demokratiska inskränkningar, nu dömts till fängelse för detta. 

I flera år har det pågått en livlig diskussion som ibland tagit sig uttryck i konfrontation och konflikt mellan å ena sidan demokratirörelsen i Hongkong och å andra sidan Hongkongs politiska ledning och Kinas ledning i Beijing. Hongkong har i enlighet med internationella avtal rätt till en hög grad av självbestämmande. Detta gäller bland annat yttrandefrihet och rättssystemet. Med hjälp av denna ordning har Hongkong varit en attraktiv plats för akademiker, kultur och företag.

Oron har vuxit

Oron bland akademiker, studenter och många andra invånare i Hongkong har vuxit. Tydliga tecken på detta är att vi allt oftare ser exempel på att kritiska röster väljer att inte framträda med namn i medier. En omfattande självcensur tycks ha startat. Det gäller även forskare som har synpunkter på Kinas eller Hongkongs hantering av frågor relaterade till det nya coronaviruset och pandemin. Under sommaren och hösten har journalister, aktivister, politiker och medieägare arresterats. Andra profilerade förespråkare för demokrati och yttrandefrihet har lämnat landet. Flera akademiker har avskedats från sina universitet för att de öppet stött demokratirörelsen. Dessutom har de allmänna val som var planerade nu i höst, skjutits upp ett år. Listan kan göras längre.

Negativa konsekvenser

Kina förändras i allt mer auktoritär riktning med mycket negativa konsekvenser för akademisk frihet och lärosätens institutionella autonomi. Tyvärr påverkas även Hongkong i hög grad av denna utveckling. Det är viktigt att poängtera att vi de facto ännu inte upplevt några konkreta negativa återverkningar för vår verksamhet i Hongkong, Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine (MLWC). Men sammantaget är det här en mycket allvarlig utveckling som inte kunde förutsägas när MWLC etablerades. Vi kommer självklart noga bevaka utvecklingen framöver och är beredda att ompröva vår etablering om vi ser att de förutsättningar vi ställer inte längre uppfylls.

Detta var också något jag tog upp i en text som tidningen Universitetsläraren publicerade i slutet av förra veckan och som var en replik på en tidigare artikel som handlade om MWLC och KI:s inställning när det gäller den politiska utvecklingen i Hongkong.  

Beroende av kontakter

Våra forskare är beroende av kontakter med samarbetspartners i Kina och Hongkong. Internationellt samarbete är en förutsättning för att lösa de många utmaningar vi har nu och i framtiden inte minst när det gäller pandemier. Under covid-19 har vi haft ett intensivt utbyte av information och data med forskningsmiljöer i Kina. Våra samarbeten runt om i världen måste fortsätta och måste förstärkas, men detta måste ske på ett ansvarsfullt sätt och med kunskap om den geopolitiska utvecklingen som gör internationellt samarbete allt svårare. Samtidigt kan vi inte bortse från de inskränkningar i yttrandefrihet och akademisk frihet som pågår i Kina och Hongkong och vi kan heller inte låta bli att oroas över de allvarliga konsekvenser detta kan ha för forskningens kvalitet och relevans även inom medicin. Vi måste också stå upp för Hongkongbornas yttrandefrihet och protestera mot Kinas behandling av personer som uppfattas som hot mot nationell säkerhet.

Hitta balansen

Nyckeln här är att hitta balansen mellan det ökade behovet av global samverkan för att kunna möta globala kriser och samtidigt arbeta för en ansvarsfull internationalisering med tydliga markeringar mot inskränkningar av eller hot mot akademiska frihet, demokrati, etik, rättssäkerhet  och rättvisa. 

För ett drygt år sedan skrev jag så här i ett blogginlägg:

En förutsättning för etableringen och vår närvaro i Hongkong är att forskarna på MWLC får bedriva verksamheten i full akademisk frihet och med personlig säkerhet, utifrån samma principer som i Sverige. Skulle inte detta uppfyllas innebär det att vi i konsekvens måste överväga att ompröva etableringen.

Hittills har vår verksamhet i Hong Kong inte påverkats och forskningen pågår som planerat. Med tanke på utvecklingen vi har sett det senaste året är det ändå värt att upprepa dessa ord.

 

0 comments

Related posts