Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i en global kontext

English version below

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och jämställdhet är prioriterade områden i svenskt bistånd och internationellt utvecklingssamarbete. Det är också en viktig fråga inom ramen för Agenda 2030 och ett angeläget ämne för ett medicinskt universitet som Karolinska Institutet.

För en tid sedan anordnade Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) ett seminarium på temat normer och värderingar för SRHR och jämställdhet. När jag läste inbjudan och bakgrunden till seminariet fick jag åter ett bevis på KI:s bidrag till kunskapsutveckling och evidensbaserad debatt i samhället. Den nya EBA-rapport som låg till grund för seminariet: “Sexual and Reproductive health and Rights: Measuring Values and Norms to Guide Swedish Development Cooperation” syftar till att öka förståelsen för normer och värderingar som främjar respektive motverkar SRHR i några utvalda länder och att identifiera möjligheter för svenskt utvecklingssamarbete att förhålla sig till dessa normer och värderingar.

Författare till rapporten är Anna Kågesten, Karin Båge, Jesper Sundewall, Helena Litorp, Bi Puranen, Olalekan Uthman och Anna Mia Ekström. Fyra av sju är från KI. Läs mer om rapporten på KI:s webbplats.

Medverkar och bidrar

Naturligtvis spelar det egentligen ingen större roll var en forskare har sin hemvist; det är ju ändå själva studien eller resultatet av en studie som är det väsentliga. Men jag kan ändå inte låta bli att känna stolthet över hur KI faktiskt medverkar och bidrar i så många olika sammanhang. Rapporten är ett exempel på hur KI bidrar konkret till att uppfylla de globala mål som beskrivs i Agenda 2030 och som också KI:s Strategi 2030 kretsar kring.

I fallet med EBA-rapporten och det seminarium som hölls i fredags, handlar det om att ge samhällsnytta både för den svenska biståndsmyndigheten Sida och för de länder som är mottagare av biståndet. Rapportförfattarna har analyserat data som samlats in genom stora nationella enkätundersökningar i samarbete med World Values Survey i Etiopien, Nigeria och Zimbabwe. De har även kartlagt svenskt SRHR-bistånd till Afrika mellan 2010 och 2018 samt analyserat hur Sidas arbete förhåller sig till normer och värderingar. Arbetet har även skett i samverkan med Lunds universitet.

Förbättra kunskaper

Genom att förbättra kunskaper om normer och värderingar så ökar möjligheterna att bedriva ett bättre och mer effektivt arbete för att stärka SRHR och jämställdhet i världen. Det vill säga helt i linje med Agenda 2030 och med Strategi 2030.

Läs gärna en nyligen publicerad artikel i International Journal of Health Policy and Management, där jag tillsammans med kollegor diskuterar vad Sverige kan bidra med när det gäller att arbeta för förbättrad hälsa: New Directions in Global Health: How Sweden Can Advance Healthier Populations.


Sexual and reproductive health and rights in a global context

Sexual and reproductive health and rights (SRHR) and gender equality are priority concerns in Swedish aid and international development cooperation. They are also a key part of Agenda 2030 and a matter of great importance for a medical university like Karolinska Institutet.

A while ago, the Expert Group for Aid Studies (EBA) arranged a seminar on the theme of norms and values for SRHR and gender. When I read the invitation and the background to the seminar I was once again reminded of KI’s contribution to knowledge development and evidence-based public debate. The aim of the new EBA report on which the seminar was based, Sexual and Reproductive health and Rights: Measuring Values and Norms to Guide Swedish Development Cooperation, is to enhance our understanding of norms and values that promote or detract from  SRHR in selected countries and to identify opportunities for Swedish development cooperation to respond to these norms and values.

The report was written by Anna Kågesten, Karin Båge, Jesper Sundewall, Helena Litorp, Bi Puranen, Olalekan Uthman och Anna Mia Ekström, four of whom are from KI. Read more about the report on the KI website.

Contribution

Of course, it doesn’t matter where a scientist is based; what’s important is the study itself or its results, and how they can be implemented and put to practical use. This said, I can’t help feeling proud of the contribution KI makes in so many different situations, and the report is one of many examples of what KI has done – and is doing – towards fulfilling the global goals enshrined in Agenda 2030 and that lie at the heart of KI’s own Strategy 2030.

In the instance of the EBA report and last December’s seminar, it is a matter of creating social value for Sida (the Swedish International Development Cooperation Agency) and its recipient countries. The authors of the report analysed data gathered via large national surveys run in association with World Values Survey in Ethiopia, Nigeria and Zimbabwe, charted Swedish SRHR aid to Africa between 2010 and 2018, and analysed how Sida’s work relates to norms and values. They also worked with analysts from Lund University.

Enhancing knowledge

Enhancing knowledge of norms and values helps organisations like Sida to promote SRHR and equity more effectively around the world. This is fully consistent with Agenda 2030 and our own Strategy 2030.

Please read a recently published article in the International Journal of Health Policy and Management, where I discuss with colleagues how Sweden can contribute to the betterment of human  health: New Directions in Global Health: How Sweden Can Advance Healthier Populations.

0 comments

Related posts