KI helps reach the Sustainable Development Goals

Swedish version below

A new report from The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education, STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) was just published. Among the Swedish Higher Education Institutions, KI has the highest share of Sustainable Development Goals (SDGs)-related publications, whereof almost all in SDG 3: good health and well-being. This is good news indeed.

New knowledge has worth in its own right, regardless of relevance – be it short-term or long-term. This must be the credo of all universities, including medical universities like our own. Yet we know that much is expected of us, in an era replete with challenges for humanity. Many of these challenges are without precedence and solutions will have to come through innovation and research – and through basic research, not least. In other words, universities are key to sustainable development.

More research

The current pandemic reminds us of our fragility and the urgent need for more research. With the planet’s increasing population and interconnectedness, and with our unfortunate (and deliberate) exposure to breeding grounds of zoonotic viruses, we must brace ourselves for new pandemics as well as the negative externalities linked to economic shut downs, such as unemployment, starvation and lack of health care, affecting people in poor income countries the worst. We need to learn from the current pandemic, identify voids in our knowledge and help fill them so as to deprive the next virus of the head start sadly granted to SARS-Cov-2. Building preparedness is a complex endeavor and requires expertise across sectors and disciplines. Our new interdisciplinary resource group is poised to play an important role in this regard.

In line

Building preparedness is very much in line with KI’s mission. Our mission states that we should “strive towards better health for all”. Equitable health – a concept firmly embedded in this small word “all” – is also an overarching goal of UN`s Agenda 2030 with its explicit message “Leave no one behind”.  No surprise, then, that we chose 2030 as time horizon also for our new Strategy 2030. The choice was made in the hope that Agenda 2030 and the SDGs would inspire our research and teaching and our activities at large. The new report from STINT tells us that our efforts are deemed relevant in the context of the SDGs. This adds to our motivation and strengthens us in our belief that our work is important in a global perspective.

Earlier this year, the project One KI for sustainable development was initiated to follow up the ambitions set out in our Strategy 2030. This project is developed with the support of  KI Council for Environment and Sustainable Development and aims to involve and engage KI employees and students. I ask my readers to look out for announcements on upcoming events, including the 1st KI Conference on Sustainable Development: Climate Change – Health effects and how to prevent them on November 17. More about this important project in a forthcoming blog.

Puts the SDG’s center stage

COVID-19 puts the Sustainable Development Goals center stage as I assert in a recent comment in Nature Medicine.

Now we need to continue to build universal preparedness for health. Through our research and education we are ready to contribute.

Table below from the Stint-report “Sweden’s research targeting the
Sustainable Development Goals”

KI bidrar till de globala hållbarhetsmålen

En ny rapport från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) visar att Karolinska Institutet ligger i topp bland svenska lärosäten när det gäller i vilken omfattning publicerade forskningsstudier relaterar till FN:s globala hållbarhetsmål. Det är verkligen en god nyhet.

Att driva kunskapsutvecklingen framåt har ett egenvärde i sig, oavsett syfte och mål. Men universiteten har en nyckelroll att via forskning och innovation ta fram kunskap som är just hållbar. Det är uppenbart i den tid vi nu lever i, med de utmaningar vi nu möter.

Mer forskning

Den pågående pandemin påminner oss om hur sårbart samhället faktiskt är – och vilket behov som finns för mer forskning. Vårt sätt att leva innebär att vi måste vara beredda på att det kommer nya pandemier – och att vi också måste inse att vi behöver hantera följderna av dem. Särskilt handlar detta om världens fattiga länder som alltid drabbas extra hårt av kriser i världen, genom ekonomisk tillbakagång, brist på mat, nedstängd infrastruktur, försämrad hälso- och sjukvård och stängda skolor.

Vi behöver dra lärdomar från den här pandemin, för att bättre klara av nästa. Att bygga beredskap är komplicerat och kräver multidisciplinära bidrag från många håll. KI:s nya interdisciplinära resursgrupp är ett viktigt bidrag i arbetet för att stärka samhället inför kommande kriser.

I linje

Att bygga beredskap ligger i linje med KI:s vision, där vi slår fast att vi ska driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Det lilla ordet ”alla” är också kärnan i FN:s Agenda 2030: Ingen ska lämnas utanför (”Leave no one behind”). Det är ingen slump att vi bestämde att KI:s Strategi 2030 har samma tidshorisont som Agenda 2030. Valet gjordes med förhoppningen att vår forskning och utbildning skulle ta intryck av och hämta inspiration från de globala hållbarhetsmålen. Den nya rapporten från Stint visar att så blivit fallet. Det stärker och motiverar oss i vår övertygelse om att det vi gör på KI är viktigt också i ett globalt perspektiv.

Tidigare i år startade vi projektet Ett KI för hållbar utveckling med syftet att följa upp ambitionerna som uttrycks i Strategi 2030. Projektet drivs med aktivt stöd från Rådet för miljö och hållbar utveckling vid KI och målet är att engagera både medarbetare och studenter. Den 17 november hålls en konferens om klimatförändringens hälsoeffekter och hur vi kan förbygga dem. Håll utkik efter mer information om detta och andra kommande event!

Sätter fokus

Läs gärna också den kommentar jag nyligen publicerade i Nature Medicine om hur covid-19 sätter fokus på de globala hållbarhetsmålen.

Vi måste fortsätta att arbeta för att skapa en starkare beredskap för allas hälsa – universal preparedness for health. KI är berett att bidra till detta genom vår forskning och utbildning.

0 comments

Related posts