Några klargöranden om Karolinska Institutet och namngivning

De senaste veckorna har det varit rätt mycket debatt kring frågor som rör namngivning av bland annat lärosalar, byggnader och vägar på KI:s campus. Ni som läser min blogg känner till bakgrunden, men det handlar i korthet om att det finns namn på campus som kan diskuteras i dagens kontext.

Jag vill betona att jag ännu inte fattat något beslut om förändringar av existerande namn på våra campus – eller om principer för namngivning. Låt mig alltså återkomma om det.

När KI:s konsistorium (styrelse) antog Strategi 2030 våren 2019 var en av kärnfrågorna att initiera en levande diskussion om värdegrund, historia, nutid och framtid. För mig är det här viktiga och prioriterade frågor. KI är ett medicinskt universitet med internationell prägel och vår självklara utgångspunkt är att arbeta för jämlikhet, alla människors lika rättigheter och mot alla former av rasism – i dåtid och nutid. Läs gärna mitt inlägg om detta från juni samma år.

Förslag och remisser

För ganska precis ett år sedan tillsatte jag en arbetsgrupp med uppgift att se över KI:s historiska arv utifrån olika perspektiv. Gruppen fick bland annat uppdraget att föreslå hantering av historiska minnesmärken av typen byster, vägnamn, salsnamn etc. i relation till KI:s historia. Gruppen har nyligen sammanställt ett förslag som nu är ute på en intern remissrunda. Det är detta förslag, tillsammans med en del av remissvaren, som väckt uppmärksamhet i form av artiklar, krönikor och inlägg på sociala medier.

Tyvärr förekommer det en del missuppfattningar i och felaktiga tolkningar av den pågående diskussionen. Så låt mig klargöra följande:

  • Att varken jag eller KI som organisation ännu tagit ställning i frågorna som rör namngivning på campus
  • Att arbetsgruppens underlag, tillsammans med andra underlag som finns tillgängliga inklusive remissvar, kommer att ligga till grund för det kommande beslutet
  • Att både jag och KI som organisation ständigt strävar efter att ha en så öppen och tillåtande diskussion om vårt historiska arv som möjligt – det är i själva verket en av de fundamentala målsättningarna med den här processen; att hålla KI:s historia levande och kritiskt debattera den
  • Att det finns åsikter längs hela skalan här på KI när det gäller namngivning efter personer och andra manifestationer av vårt historiska arv – och det är något jag tycker är både bra och inspirerande

De allra flesta lärosäten i Sverige och i andra länder har en historia och dåtid att förhålla sig till. KI är inget undantag. Vi är ett universitet med en drygt 200 år lång historia, där kunskap, åsikter, värderingar, moral och etik ständigt möts, gnids mot varandra, kolliderar men framförallt utvecklas, ifrågasätts och granskas kritiskt.

Det är just så ett universitet ska fungera. Kritiskt ifrågasättande måste paras med respekt för historien.

Återkommer om beslut

Jag återkommer om det beslut som jag räknar med ska fattas om ett par veckor. Jag utgår ifrån att diskussionen om KI:s historia kommer att fortsätta också efter det. Det jag verkligen vill uppnå är att den som vistas på något av våra campus ska få en förståelig bild av hur KI har varit, är och önskar att bli i framtiden. För att uppnå det är det självklart viktigt att vi inte utraderar KI:s historia – men att vi samtidigt sätter in den i dagens kontext. Om man tar bort historien tar man bort framtida generationers möjligheter att diskutera den.

Jag kommer att föreslå att alla studenter vid KI ska erbjudas en föreläsning om universitetets historia i samband med att de börjar sina utbildningar. Det är ett konkret sätt att hålla historien och diskussionen levande och därmed också skapa en större medvetenhet om hur dåtid, nutid och framtid hänger ihop.

Läs gärna tidigare blogginlägg på temat:

0 comments

Related posts