Hållbar hälsa kräver ett hållbart samhälle

I dag arrangerar universitetsalliansen Stockholm trio en förkonferens inför den stora miljö- och hållbarhetskonferensen Stockholm+50 som bland andra FN står bakom.

Vår konferens har som tema: Sustainable planet, sustainable health – how science-based solutions can drive transformative change. Vi vill framhålla några mycket viktiga perspektiv. Först och främst handlar det om att en omställning till ett hållbart samhälle är nödvändig och att takten i i transformationen måste öka. En annan angelägen aspekt är att förändringarna måste bygga på bästa tillgängliga kunskap.

Här har akademin, forskning och högre utbildning, ett särskilt ansvar. Och det är ett ansvar som vi måste ta i högre utsträckning och genom att samverka ännu mer än i dag. Det är också en av de viktigaste skälen till att vi tar det här initiativet tillsammans i Stockholm trio. De tre universitet som ingår – KTH, KI och Stockholms universitet – har olika profiler och inriktningar. Det kan ses som en begränsande faktor i vissa sammanhang, men det kan genom en strategisk gemensam satsning omvandlas till en styrka.

En framgångsfaktor

Just bredden och samarbetet över discipliner och forskningsfält är en framgångsfaktor när det gäller att hantera stora samhällskriser. I dagens komplexa värld kan vi inte längre se på problem utifrån strikta och avgränsade sektorer. En insats inom ett område får återverkningar inom många andra – både positiva och negativa. Det är det ömsesidiga beroendet och relationerna vi har till varandra som måste vara utgångspunkten för handling. Det är först när vi ser och förstår helheten som vi också kan se hur lösningarna kan eller bör se ut.

Gemensamma och komplexa utmaningar kräver gemensamma och holistiska åtgärder.

Gynna hälsan

Just hälsofrågan är ett ett synnerligen bra exempel på det här. Lyckas vi med gemensamma krafter ställa om till en mer hållbar planet, kommer det att gynna hälsan högst påtagligt. Omvänt så är kampen för en bättre hälsa för alla också kampen för en hållbar värld. Hälsan finns med i alla aspekter inom de globala hållbarhetsmålen, vare sig det handlar om samhällets organisering, demokratifrågor, miljöbetingelser, tillgång på bra mat och rent vatten, utbildning, prevention eller fungerande hälso- och sjukvård.

Har vi målet att skapa en bättre hälsa för alla, som vi anger i KI:s vision, så måste vi också arbeta för att förverkliga hållbarhet i helheten. Det här är själva grunden bakom FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 och det är också något som genomsyrar KI:s Strategi 2030.

Kommunicera forskning

En förutsättning för detta är att vi kan arbeta gemensamt och tillsammans för att utveckla kunskap, för att se och förstå komplexiteten och för att förmedla och kommunicera kunskap, forskning och upptäckter via utbildning och genom den så kallade tredje uppgiften; en aktiv samverkan med andra lärosäten och med det omgivande samhället.

Det är motivet till att vi nu, under det som kommit att kallas Stockholms miljövecka, arrangerar vår gemensamma konferens på temat en hållbar planet och en hållbar hälsa.

I anslutning till detta lanserar vi också en gemensam satsning på hållbarhet via Stockholm trio. Läs mer om en i en debattartikel som vi publicerat i Aktuell Hållbarhet i dag.

Läs gärna också en artikel på Stockholms universitets webbplats om ett nyligen arrangerat seminarium inom ramen för World Academic Forum, som också tog upp det här området.

0 comments

Related posts